Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Att stärka rollen för socialtjänsten i lokala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa)

Kontaktperson: Carin Björngren Cuadra
Ansvarig: Carin Björngren Cuadra
Medarbetare: Sergio Cuadra och Per-Olof Hallin
Samarbetspartner: Länsstyrelsen Skåne
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/Socialstyrelsen
Tidsram: 2014-07-01 -- 2016-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, Social utsatthet och socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Förstärkt roll för socialtjänsten inom krisberedskapen genom utveckling av en modell för att tillvarata dess kunskaper och kompetenser som kan komplettera och användas i lokala risk- och sårbarhetsanalyser

Projektet förstärker socialtjänstens roll inom krisberedskapen genom utveckling av en modell för att tillvarata dess kunskaper och kompetenser som kan komplettera och användas i lokala risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Projektets syfte är därmed att stärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser och dess konsekvenser genom att utveckla och förstärka socialtjänstens roll i kommunal RSA, både i fråga om att bidra till underlaget för sådana analyser, i själva analysarbetet och att svara upp i handling mot dragna slutsatser och konsekvenser utifrån sitt individ- och strukturinriktade ansvar.

Målet är att en sammanhållen modell utvecklas och prövas som är användbar för att tydliggöra och stärka socialtjänstens roll i krisberedskapen. Projektet adresserar risker oavsett om de betecknas som tekniska, naturrelaterade eller sociala (social oro och antagonism). Modellen utformas så att den utgör ett metodstöd i att ta tillvara socialtjänstens kunskaper både om individer och på strukturell nivå så att den kan tjäna som underlag i RSA-processen. Därmed kan det sammantagna underlaget för bedömning och styrning av krisberedskap utökas och få en bredare förankring. Den slutliga modellen förutsätts ha potential att implementeras i de deltagande kommunerna, länsvis och på sikt på nationell nivå.

Projektet genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Skåne och ett antal kommuner. Genomförandet innebär utveckling och prövning av en modell i definierade steg. Dess centrala aktivitet utgörs av kommunvisa arbetsgrupper som utifrån ett sammanställt basmaterial i en serie av workshops och seminarier verbaliserar socialtjänstens kunskaper och kompetenser ur ett RSA perspektiv samt identifiera förutsättningar för kontinuerligt och strukturerat deltagande i RSA-processen. Till projektet finns knutet ett antal personer som besitter olika typer av expertkunskaper.

Description in English

The aim of the project is to strengthen the overall emergency preparedness and crisis management capabilities in Sweden by addressing the public social services' (PSS) role in this context. It develops a model for taking advantage of knowledge and skills which might today not be fully considered but have a potential to contribute to the municipalities' risk- and vulnerability analysis. PSS's contribution in the analytical process is also addressed as well as its role in responding to the results and conclusions given the individually and structurally oriented responsibility as outlined in the Social Serves Act. This is expected to expand the basis for local risk- and vulnerability analysis as well as provide for an anchoring of the planning of emergency preparedness.

The project is carried out in close cooperation with municipalities in which workshops and table top seminars take place.

The model will have a potential to be implemented in the municipalities that take part, regionally (in Skåne) and at a national level.

Senast uppdaterad av Magnus Jando