Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Soft-studien – Study on additional follow-up and education for patients with ischemic heart disease

Kontaktperson: Carin Alm-Roijer
Ansvarig: Carin Alm-Roijer
Medarbetare: Martin Stagmo och Patrik Tydén båda Kardiologiska kliniken SUS i Malmö
Samarbetspartner: Kardiologiska kliniken SUS i Malmö, Sanofi Aventis, Nationellt kvalitetsregister för sekundärprevention i Uppsala
Finansiär: Sanofi Aventis
Tidsram: 2008-09-01 -- 2011-03-30
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Kranskärlssjukdom, en av våra folksjukdomar, är den största orsaken till död och sjuklighet i Europa idag och drabbar både män och kvinnor. Denna livshotande händelse kan förändra en persons liv på många sätt. Soft-studien är en nationell, randomiserad multicenterstudie, där interventionsgruppen erhåller utökad uppföljning och individualiserad undervisning under 1 år efter en akut hjärtinfarkt. I studien inkluderas både män och kvinnor < 76 år som erhållit diagnosen akut hjärtinfarkt. 

Syftet med studien är att utvärdera om en riktad, individualiserad och standardiserad uppföljning och utbildning under 1 år rörande patientens egna riskfaktorer som tillägg till sedvanlig sekundärpreventiv uppföljning ökar graden av patientens följsamhet till livsstilförändringar och ordinerad farmakologisk behandling, att fastställda måluppfyllelser uppnås enligt gällande riktlinjer samt ökar livskvalitet hos patienter efter en akut hjärtinfarkt. Den standardiserade uppföljningen och utbildningen sker på specialistsjuksköterskebemannad mottagning på respektive sjukhus. Data samlas in vid baseline samt 12 månader efter en akut hjärtinfarkt.

Description in English

Coronary Heart Disease is the major cause of death and premature disability in Europe today and strikes both genders. This life threatening event can change the individual’s every day life in a variety of ways. The Soft-Study is a national, randomized multi-centre study comparing two management strategies were the interventions group will be given additional follow-up and individualised education during 1 year after an acute myocardial infarction. The inclusion criteria is male and female < 76 years of age having an acute myocardial infarction. 

The aim of this study is to evaluate effects of intensified and individualised education on compliance to lifestyle changes and prescribed pharmacological treatment, achieving treatment goals according to guidelines and improved Quality of Life in patients after an acute coronary myocardial infarction.

Senast uppdaterad av Magnus Jando