Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Socialt arbete med flyktingar – Perspektiv från sändarsidan

Kontaktperson: Erica Righard
Ansvarig: Erica Righard
Finansiär: Malmö universitet
Tidsram: 2016-01-01 -- 2017-12-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Det finns idag en diskussion om transnationella praktiker inom socialt arbete. Diskussionen sätter fokus på att social utsatthet och sociala problem, så som dessa yttrar sig i människors vardag i det globaliserade samhället, måste förstås i hela sitt sammanhang, alltså de sociala och ekonomiska sammanhang som involverar både ’här’ och ’där’. Detta gäller inte minst socialt arbete som riktar sig till nyanlända flyktingar. För att verka stödjande i människors strävan att uppnå välbefinnande och självförsörjning, har socialt arbete med nyanlända mycket att vinna på att inkorporera både livet innan, under och efter själva den geografiska förflyttningen. 

Begreppet transnationellt socialt arbete sätter fokus på hur den professionella praktiken kan verka över statsgränser och på platser i två eller flera länder. Det handlar om socialt arbete som svarar upp mot social utsatthet så som denna gestaltar sig i det globaliserade samhället med en intensifierad (geografiskt) rörlighet hos befolkningen.

Mycket av den forskning som finns om socialt arbete med flyktingar sätter fokus på mottagarländerna och på integration. Med denna pilotstudie vill vi sätta fokus på socialarbetares erfarenheter och perspektiv i sändar- och transitländer, som exempelvis Marocko och Turkiet – två viktiga migrationskorridorer in till Europa. Vi kommer att genomföra intervjuer med socialarbetarna. Den nya kunskap som pilotstudien genererar kommer att diskuteras i relation till svenska förhållanden och diskurser. Målet för pilotstudien är att arbeta fram en problemformulering om socialt arbete med flyktingar som har global och translokal relevans, och som kan ligga till grund för en forskningsansökan för finansiering av fortsatt forskning. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando