Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Social och kulturell förändring i Appalacherna speglade i omvandlingar av traditionell musik till modern country

Kontaktperson: Professor Mats Greiff
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-07-01 -- 2001-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

I projektet studeras sociala och kulturella förändringars inverkan på en hegemonisk maskulinitet mellan 1890 och cirka 1940 i Appalachernas bergstrakter och vilken betydelse detta fick i omformandet av en traditionell folkmusik till modern countrymusik. Den traditionella balladmusiken uttryckte i hör grad kvinnors livsvillkor och erfarenheter, men med musikens professionalisering och kommersialisering förändrades också texterna från att ha sin utgångspunkt i kvinnors erfarenhetsvärldar till att upprätthålla en traditionell hegemonisk maskulinitet. Hypotetiskt kan detta ha sin bakgrund i att genusordningen i familj och arbete vid denna tid var hotad på grund av sociala och ekonomiska förändringar i samhället.

Vidare studeras hur kvinnliga artister efter 1960 har börjat återerövra musikformen och i sångtexter ifrågasätta den traditionella genusordningen.

Publikationer

Av Mats Greiff:
“Populärmusik, ungdom och protest”, i Olé. Festskrift till Olle Holmberg, Malmö 2006.
”En motsägelsefull blondin. Dolly Parton spelar rollen som en medeltida gycklare”, i Sydsvenska Dagbladet 2008-06-13
” ’No Man Shall Control Me’. Utmaningar av traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt inom countrymusik”, I Populärmusik, ungdom uppror och samhälle, red: Lars Berggren, Mats Greiff & Björn Horgby, Malmö 2009.

Description in English

The project aims to study the impact of social and cultural change on a hegemonic masculinity between 1890 and 1940 in the Appalachian mountains and how this affected the transformation of traditional folk-music to modern country.

Senast uppdaterad av Magnus Jando