Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Små salivkörtlars sekretion hos barn och vuxna

Kontaktperson: Mikael Sonesson
Ansvarig: Dan Ericson
Medarbetare: Lars Matsson, Claes Wickström, Kristina Hamberg, Bertil Kinnby och Elisabeth Thornqvist
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-01-01
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

Kunskapen om de små salivkörtlarna är begränsad och härrör sig enbart från studier av vuxna individer och försöksdjur, delvis beroende på att man haft metodologiska svårigheter med små vätskemängder. Körtlarna anses skydda de orala vävnaderna genom utsöndrandet av antimikrobiella komponenter, som IgA och smörjande komponenter, som muciner. Den smörjande effekten är viktig för välbefinnandet. Små, utspridda exokrina körtlar, återfinns också i andra slemhinnor, exempelvis i luftvägarna, och tillsammans skulle dessa små körtlar kunna betraktas som ett unikt system.

Hos vuxna står de små körtlarna uppskattningsvis för 6-10 % av både den stimulerade och den ostimulerade saliven (Dawes and Wood 1973). Vilosalivflödet från små körtlar varierar med anatomisk lokalisation och flödet från små körtlar i kind och i läpp tycks vara större än från körtlar i gommen (Eliasson et al., 1996).
Läppkörtlarna beräknas producera 30-35 % av den totala mängden sIgA i munhålan. De anses producera högre koncentration av sIgA i jämförelse med de två stora körtlarna i munbotten (Crawford 1975, Smith et al., 1991).
IgA utgör en del av immunförsvaret i munhålan och de övre luftvägarna. IgA molekylen är initialt en monomer och länkas ihop via ett J-protein, till en dimer. Även en sekretorisk komponent kopplas på, som möjliggör transport över cellmembran (Brandtzaeg and Prydz 1984). IgA eliminerar mikroorganismer och andra antigen genom att agglutinera och därigenom försvåra vidhäftning till de olika vävnaderna i munhålan (Edgar 1992).

På grund av metodologiska problem har mucinmängden varit svår att beräkna men koncentrationen av glykoprotein har rapporterats vara högre i saliv från de små körtlarna och sublingualiskörteln jämfört med övriga stora körtlar (Milne and Dawes 1973). Mucinerna i munhålan representeras av MUC5B och MUC7. MUC5B är ett stort oligomert gel-bildande mucin som främst uppträder som ett olösligt komplex med intramolekylära svavelbryggor (Wickström et al., 2000). MUC5B utgör ett matrix för andra antibakteriella komponenter. MUC7 är ett förhållandevis litet mucin, och anses interagera med olika typer av mikroorganismer (Reddy et al., 1992, Bobek and Situ 2003, Bruno et al., 2005).

Ökad kunskap om salivsekretionen, hos de små salivkörtlarna är av stor betydelse bland annat för att förstå hur orala slemhinnan smörjs och försvaras. Vid exempelvis cytostatikabehandling, där omsättningen av epitelceller påverkas påtagligt, blir slemhinnan sårbar vilket ökar risken för förändringar och läsioner, och försämrat välbefinnande. Vid Sjögren´s syndrom, som är en reumatisk sjukdom, ses en minskning av salivflödet från de små körtlarna, vilket även gäller för patienter som strålbehandlats mot huvud/hals (Eliasson et al., 2005). Genom ökad kunskap kan strategier utformas för omhändertagande av patienter med störningar i saliven och med muntorrhetssymptom.

Ökad kunskap om de små salivkörtlarnas sekretion är även viktig för att förstå möjligheterna och effekterna vid vävnadstransplantationer av den orala slemhinnan till andra organ i kroppen, exempelvis uro-genitala.

Skillnader i salivsekretionen mellan barn och vuxna är angelägna att utreda, bland annat för att hitta eventuella förklaringsmodeller för åldersvariationer i hur olika orala sjukdomstillstånd uttrycks. Generellt kan sägas att barns biologiska och patologiska reaktionsmönster i hög utsträckning bygger på extrapolering av kunskaper från vuxna individer, då inga studier av unga växande individer finns. Våra studier inriktar sig på att öka kunskaperna om yngre individers salivsekretion.

Publikationer inom projektet
Sonesson M, Eliasson L and Matsson L, “Minor salivary gland secretion in children and adults”. Arch Oral Biol. 2003 Jul;48:535-9. 15
Sonesson M, Wickström C, Kinnby B, Ericson D, Matsson L. “Mucins MUC5B and MUC7 in Minor Salivary Gland secretion of Children and Adults”. Arch Oral Biol. 2008
Mar;53:523-527. 16

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando