Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Små barns villkor för kamrat- och vänskapsrelationer och subjektskapande i förskolan

Kontaktperson: Fanny Jonsdottir
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2009-09-09 -- 2012-09-09
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet Små barns villkor för kamrat- och vänskapsrelationer och subjektskapande i förskolan, som både är en kvalitativ studie och ett utvecklingsarbete beräknas pågå i tre år.

Bakgrunden till projektet är bland annat Jonsdottirs kartläggning av barns kamratrelationer och pedagogers uppfattningar om barnens sociala färdigheter i nio förskolan. Studien visar att större delen av barn i förskolan har en kamrat och att tre fjärdedelar ingår i en ömsesidig vänskapsrelation. Studien visar dock att omkring 11 procent av barnen väljs inte som någons kamrat och fem procent anser sig inte ha någon kamrat i förskolan. Marginella skillnader framkommer mellan flickor och pojkar i val av kamrater i förskolan. Störst är skillnaden mellan de 18 medverkande avdelningarna, där vissa avdelningar har identifierats som exkluderande och andra som inkluderande.  Vidare visar undersökningen att pedagogerna uppfattar barn som ingår i en eller flera vänskapsrelationer som mer socialt kompetenta jämfört med barn som inte ingår i en vänskapsrelation. Minst kompetenta uppfattas de barn som inte väljer eller inte väljs som någons kamrat.

Syftet med projektet är att bidra med ökade kunskaper om små barns villkor för kamrat- och vänskapsrelationer och subjektskapande i förskolan. Teoretiska referensramar består av sociokulturella och barndomssociologiska begrepp och tankemodeller. Med etnografisk forskningsmetod och utifrån barns perspektiv studeras frågorna ”Hur gestaltar små barn kamrat och vänskapsrelationer i förskolan?” och ”Vilken betydelse kan personalens förhållningssätt och institutionella strukturer tänkas ha för barnens kamrat- och vänskapsrelationer?"

Publikationer

Jonsdottir, Fanny (2007). Barns kamratrelationer i förskolan: Samhörighet tillhörighet vänskap utanförskap (Malmö Studies in Educational Sciences No. 35). Malmö högskola: Lärarutbildningen.

Senast uppdaterad av Magnus Jando