Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sjukdomsmekanismer och behandling av hjärtkärlssjukdom hos äldre (>75 år) samt deras livskvalitet

Kontaktperson: Christine Wann-Hansson
Ansvarig: Jan Nilsson Lunds Universitet
Medarbetare: Carin Alm-Roijer, Helena Grufman SUS Malmö, Isabel Gonsalves,Margaretha Persson Lunds Universitet, Ole Hansen SUS Malmö, Jerhed SUS Malmö, Else Stensgaard SUS Malmö och
Samarbetspartner: Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet. Kardiologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö
Finansiär: Fakultetsmedel, Forskningsfond Hjärt- och Lungsjukas riksförbund
Tidsram: 2009-09-01 -- 2012-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Hjärtinfarkt är en vanlig orsak till dödlighet och sjuklighet i Europa och drabbar både män och kvinnor. Detta livshotande tillstånd kan förändra en individs livsmönster på olika sätt och påverka den psykosociala livssituationen. En ökad grad patienter > 75 år överlever idag en akut kranskärlshändelse, och är då i behov av fortsatt uppföljning och behandling. Dock är det så att den största kunskapen finns hos patienter som är < 70 år, då de flesta studier som är genomförda efter en akut kranskärlshändelse har denna övre åldersgräns.
Studien är en beskrivande kvantitativ, non-experimental uppföljning 6 veckor och 12 månader efter en akut hjärtinfarkt. Insamling av data sker genom journal anteckningar, RIKS-HIA (nationellt kvalitetsregister efter en hjärtinfarkt), medicinsk undersökning, biomedicinska markörer samt frågeformulär.
Syftet är att kartlägga hjärtsjukdomen och självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som insjuknar i akut hjärtinfarkt samt att jämföra patienter som är yngre än 75 år med dem som är över 75 år. Målsättningen är att karaktärisera riskfaktorer och sjukdomsmekanismer hos äldre personer med hjärtkärlssjukdom för att i framtiden möjliggöra en bättre anpassad behandling, prevention och omhändertagande hos denna grupp av patienter.

Description in English

Myocardial infarction is a common cause of mortality and morbidity in Europe today, and strikes both men and women. This life-threatening condition can change a person’s psychosocial life situation. The survival rate has increased among persons >75 years of age, but our knowledge about this age group is limited since most research has focused on patients <70 years. The present study is a descriptive quantitative non-experimental follow up, 6 weeks and 12 months after a myocardial infarction. Collected data is from medical records, RIKS-HIA (The National Heart Register), medical examinations and self reported patients questionnaire. The aim is to explore coronary heart disease and quality of life in patients with acute myocardial infarction older than 75 years of age in comparison to younger patients below 75 years of age.

Senast uppdaterad av Magnus Jando