Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Steg 1: Sexuellt risktagande bland tvångsomhändertagna ungdomar inom SiS – behovsanalys och modellkonstruktion

Kontaktperson: Sven-Axel Månsson
Ansvarig: Lotta Löfgren-Mårtenson
Medarbetare: Malin Lindroth
Samarbetspartner: Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen
Finansiär: Statens insitutionsstyrelse och Socialstyrelsen
Tidsram: 2010-01-01 -- 2011-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Projektet fokuserar tvångsomhändertagna ungdomar som vistas på särskilda ungdomshem och deras sexuella risktagande, och genomförs av doktorand Malin Lindroth under vetenskaplig ledning av docent Lotta Löfgren-Mårtenson och professor Sven-Axel Månsson. Projektet syftar till att fördjupa kunskaperna om ungdomarnas erfarenheter av och reflektioner kring sexuellt risktagande. Dessutom avser projektet att utveckla och föreslå modeller för sex- och samlevnadsutbildning som kan tillgodose ungdomarnas behov på detta område. Svar på följande frågor kommer att sökas: 
 
• Vilka erfarenheter och upplevelser har tvångsomhändertagna ungdomar av sexuellt risktagande (t.ex. oskyddade samlag, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar)? Finns erfarenheter av att ha sålt sex för pengar och/eller tjänster?
• Vilka attittyder till abort, föräldraskap och sexualitet finns bland de tvångsomhändertagna ungdomarna?
• Hur beskriver ungdomarna själva sitt sexuella handlande? Ingår bruk av alkohol och/eller droger i samband med sexuella erfarenheter?
• Använder ungdomarna strategier för att undvika och/eller förebygga sexuellt risktagande, och hur ser dessa ut i så fall?
• Vilka behov uttrycker ungdomarna av sex- och samlevnadsundervisning? Finns särskilda faktorer av betydelse för att undervisningen ska uppfattas som adekvat och/eller tillräcklig?

Projektet inleds under våren 2010 med en kvantitativ kartläggning av ungdomarnas attityder till sexualitet. Lindroth kommer att samverka med lektor Ronny Tikkanen vid Göteborgs Universitet som på uppdrag av Socialstyrelsen genomför en enkätundersökning, UngKAB09 (kunskap, attityder, beteende), en studie om sex och hälsa, riktad till 24 000 unga mellan 15 och 29 år.
Därefter sker ett fördjupat kunskapssökande via kvalitativa forskningsintervjuer, vilka ger möjlighet att gå på djupet när det gäller att fånga ungdomarnas beskrivningar av sina sexuella erfarenheter och fånga komplexiteten i processer kring sexuellt risktagande. Lindroth ämnar intervjua flickor och pojkar av varierande etnicitet med och utan intellektuell funktionsnedsättning i SiS´ södra region där 225 platser för tvångsomhändertagna ungdomar finns, fördelat på 9 institutioner.
Resultaten presenteras i form av att Lindroths licentiatavhandling färdigställs.

Description in English

This project is focusing youth in compulsory institutional care at detention homes run by the Swedish National Board of Institutional Care, and sexual risk-taking. The first aim is to provide a better understanding of these adolescents’ experiences of and reflections upon sexual risk-taking. The second aim is to develop an educational program on sex and relationship specially designed for adolescents in detention homes. The questions adressed in the study are;
 
• What experiences does youth in detention homes have from sexual risk-taking (unsafe sex, STI, unwanted pregnancy, selling sex)?
• What attitudes do the have on abortion, parenthood and sexuality?
• How do they describe their sexual actions?  Do they use alcohol and/or drugs during their sexual experiences?
• Do they have strategies to avoid sexual risk-taking, and if so, what kind of strategies?
• What do they want in order to consider an educational program on sex und relationship sufficient?


A survey on attitudes towards, and knowledge of, different aspects of sexuality will be carried out among the adolescents followed by explorative interviews. Detained youth of both sexes, with varying ethnicity and with and without intellectual disability will be included. The study is carried out by doctoral student Malin Lindroth under the supervision of Associate Professor Lotta Löfgren-Mårtenson and Professor Sven-Axel Månsson.

Senast uppdaterad av Magnus Jando