Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexuell ohälsa som konsekvens av utsatthet för sexualbrott hos unga kvinnor och unga män

Kontaktperson: Eva Elmerstig
Ansvarig: Eva Elmerstig
Medarbetare: Caroline Mellgren och Jakob Tornberg
Finansiär: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, Malmö högskola
Tidsram: 2016-09-01 -- 2017-06-01
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-sexologi-och-sexualitetsstudier/

Detta tvärvetenskapliga projekt undersöker sexuell ohälsa som konsekvenser av utsatthet för sexualbrott hos unga kvinnor och unga män. Unga kvinnor och män utsätts för sexuella handlingar mot deras vilja, och forskning visar att det kan påverka deras hälsa i olika grad. En hälsokonsekvens av brottsutsattheten som beforskats i begränsad utsträckning är sexuell ohälsa (i form av sexuella problem). Målet med projektet är att genom ett prospektivt datamaterial, undersöka unga kvinnors och mäns erfarenheter av sexuella problem som konsekvenser av utsatthet för sexualbrott. Totalt 3000 kvinnliga och manliga gymnasiestudenter (ålder 18-19 år) har deltagit i en enkätstudie rörande bl.a. utsatthet för sexualbrott och erfarenheter av sexuella problem.
Avsikten är att erhålla en kunskapsutveckling, för att på längre sikt kunna fånga upp och förebygga kronisk sexuell problematik som konsekvens av att ha varit utsatt för sexualbrott.

Description in English

This interdisciplinary project will investigate sexual health problems as consequences of exposure to sexual crimes among young women and men. If young women and men are subjected to sexual acts against their will, research shows that this can affect their health to varying degrees. One such health consequence that has been researched to a limited extent is poor sexual health (in the form of sexual problems). The purpose of the project is therefore to investigate experiences of sexual problems as consequences of exposure to sexual crimes through prospective data material among young women and men. A total of 3000 female and male high school students (age 18-19 years) have participated in a questionnaire study concerning experiences of sexual problems as a consequence of exposure to sexual crimes.
The intention is to promote knowledge development, to be able to capture and prevent chronic sexual problems in the future as a consequence of having been subjected to sexual crimes.

Senast uppdaterad av Magnus Jando