Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexualiteter inom islam: personlig religiositet och interkulturella möten inom sjukvården

Kontaktperson: Jonna Arousell
Ansvarig: Birgitta Essén
Medarbetare: Aje Carlbom och Sara Johnsdotter
Finansiär: Forte
Tidsram: 2014-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur muslimska kvinnors och mäns sexuella och reproduktiva hälsa främjas, förhandlas och utmanas inom det europeiska hälso- och sjukvårdssystemet. Jag är också intresserad av vilka attityder som framkommer i berättelser om sexualitet, preventivmedel och abort. Med en tvärvetenskaplig ansats ämnar forskningsprojektet rikta fokus mot de juridiska och politiska aspekter som omger sexualitet, reproduktion och religion. Kvalitativa metoder kommer att användas. Målet är att forskningen ska kunna bidra med nya kunskapsdimensioner till gagn för både patienter och professionella inom ett europeiskt hälso- och sjukvårdssystem som i allt högre grad präglas av religiös och kulturell mångfald.

Description in English

The overall aim with my research project is to explore how Muslim women’s and men’s sexual and reproductive health and rights are promoted, contested and negotiated within the European health care system. I also want to explore what views on sexuality, contraceptive use, and abortion views that are prevalent in Muslims’ narratives. Using an interdisciplinary approach, the project draws attention to both legal and political notions surrounding sexuality, reproductive health and religion. Qualitative methods will be used in data collection. The aim is to contribute with new dimensions on sexual and reproductive health than can benefit both patients and professionals within a health care system characterized by an increased religious diversity.

Senast uppdaterad av Magnus Jando