Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk

Kontaktperson: Bengt Svensson
Ansvarig: Bengt Svensson
Medarbetare: Anette Skårner och Göteborgs universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2010-01-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Syftet med vår studie är att undersöka hur en grupp människor som lämnat ett narkotikamissbruk upplever och hanterar sexualitet och parrelationer, och hur detta hänger samman med deras användning av rusmedel. Med hjälp av forskningsstudien kan vi öka kunskaperna om hur droger, parrelationer och sexualitet hänger samman, ett viktigt område som det idag knappast finns någon forskning om. Dessa kunskaper kommer sedan att kunna användas för att förbättra behandlingen inom området sex och samlevnad för personer som tidigare haft ett drogmissbruk.

Intervjuerna riktar sig till personer som har haft minst tre års problematiskt narkotikamissbruk, men som nu är narkotikafria. I intervjuerna är vi särskilt intresserade av att få reda på hur samspelet mellan nära relationer, sexualitet och narkotika har sett ut under missbruket och i samband med att man försökt lämna missbruket.

Vår studie kan bidra såväl till fördjupad teoretisk förståelse som till kunskap med praktiska implikationer. Vi ser den som ett väsentligt bidrag till kunskapsutvecklingen inom missbruksforskningen genom att vi avser att undersöka en hittills på det hela taget outforskad  aspekt av narkotikamissbrukets dynamik och dess konsekvenser för vägen ut ur missbruk och här systematiskt jämföra mäns och kvinnors erfarenheter.

Den kunskap som genereras genom studien menar vi även är av betydelse i vård- och behandlingssammanhang. Ökade kunskaper inom fältet sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning är centrala i arbetet för att utveckla realistiska vårdprogram och för att förebygga återfall efter behandling. Vi kommer att utveckla sådan kliniskt användbar kunskap som kan ligga till grund för utvecklingsarbete och utbildningsinsatser inom missbruksvården.

Senast uppdaterad av Magnus Jando