Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexualitet, genus och unga med intellektuell funktionsnedsättning - utmaningar i ett mångkulturellt samhälle

Kontaktperson: Charlotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Charlotta Löfgren-Mårtenson
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Tidsram: 2016-10-01 -- 2017-06-30
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-sexologi-och-sexualitetsstudier/

Projektets syfte är att få sammanhållen tid för att syntetisera min forskning om sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ur ett intersektionellt perspektiv. Samhälleliga utmaningar såsom migration och sexuell hälsa leder till ett stort behov av ett samlat grepp då dessa unga tillhör en sexuellt utsatt grupp. En anledning är att funktionsnedsättningen försvårar möjligheter att uppfatta sexuella normer, koder och signaler. Hur uppfattas då motstridiga och parallella sexuella normer i ett mångkulturellt samhälle? En annan förklaring handlar om bristande sex- och samlevnadsundervisning, som därtill är heteronormativ och könsstereotyp. Finns kunskap i särskolan för att arbeta med detta ur ett mångkulturellt perspektiv och möta elever med s.k. hedersrelaterade erfarenheter? Den nationella SRHR-strategin (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) anger personer med funktionsnedsättning som prioriterad målgrupp i kunskapsutvecklingen. Vad avses med begreppet i relation till IF, genus och etnicitet? Empirin består av 62 intervjuer med unga med IF och särskolepersonal. Projektet ska resultera i artiklar:1) Unga med IF, sexualitet, genus och etnicitet, 2) Utmaningar i särskolans sex- och samlevnadsundervisning, 3) SRHR, IF, genus och etnicitet. Forskningen knyts till Centre for Sexology and Sexuality Studies och får relevans för masterprogrammet i sexologi, Malmö University. Projektet innehåller en vistelse vid två tvärdisciplinära forskningscentrum, UCLA.

Description in English

The purpose of the project is to get a continuous period of time to synthesize my research on sexuality and youth with intellectual disability (ID) from an intersectional perspective. I intend to further develop efforts in sexual theory based on relevant societal challenges such as migration and sexual health. The need for a combined approach making use of the factors intellectual disability, sexuality, gender and ethnicity is great, both nationally and internationally. An ID obstructs possibilities to understand sexual norms, codes and signals. How then are conflicting and parallel sexual and cultural norms understood in a multi-cultural society? Research shows that sex education in special education is heteronormative and gender-stereotyped. Are there strategies for working with this and reaching students with so-called honor-related experiences? The national SRHR strategy (Sexual and Reproductive Health and Rights) lists persons with functional disability as a prioritized target group in knowledge development. What is meant by this concept in relation to ID? The project will result in international articles:1) Youth with ID, sexuality and ethnicity; 2) Challenges in sex and family living instruction in special education; 3) SRHR, IF and ethnicity. The research is linked to Centre for Sexology and Sexuality Studies and has relevance for the master’s program in sexology, Malmö University. The project relates to my commission within World Association for Sexual Health and includes a research sojourn at UCLA.

Senast uppdaterad av Magnus Jando