Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sexualitet, genus och unga intellektuell funktionsnedsättning - utmaningar i ett mångkulturellt samhälle

Kontaktperson: Lotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Lotta Löfgren-Mårtenson
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Tidsram: 2016-10-01 -- 2017-10-01
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Projektets syfte är att få sammanhållen tid för att syntetisera min forskning om sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ur ett intersektionellt perspektiv. Samhälleliga utmaningar såsom migration och sexuell hälsa leder till ett stort behov av ett samlat grepp då dessa unga tillhör en sexuellt utsatt grupp.

En anledning är att funktionsnedsättningen försvårar möjligheter att uppfatta sexuella normer, koder och signaler. Hur uppfattas då motstridiga och parallella sexuella normer i ett mångkulturellt samhälle? En annan förklaring handlar om bristande sex- och samlevnadsundervisning, som därtill är heteronormativ och könsstereotyp. Finns kunskap i särskolan för att arbeta med detta ur ett mångkulturellt perspektiv och möta elever med s.k. hedersrelaterade erfarenheter?
Den nationella SRHR-strategin (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) anger personer med funktionsnedsättning som prioriterad målgrupp i kunskapsutvecklingen. Vad avses med begreppet i relation till IF, genus och etnicitet?

Empirin består av 62 intervjuer med unga med IF och särskolepersonal. Projektet ska resultera i artiklar:
1) Unga med IF, sexualitet, genus och etnicitet,
2) Utmaningar i särskolans sex- och samlevnadsundervisning,
3) SRHR, IF, genus och etnicitet.
Forskningen knyts till Centre for Sexology and Sexuality Studies och får relevans för masterprogrammet i sexologi, Malmö University. Projektet innehåller en vistelse vid två tvärdisciplinära forskningscentrum, UCLA. 

Description in English

The purpose of the project is to get time to synthesize my research on sexuality and youth with intellectual disability (ID) from an intersectional perspective. Societal challenges such as migration and sexual health lead to a great need for a combined approach while this group is specifically vulnerable.

One explanation is that the disability obstructs possibilities to understand sexual norms, codes and signals. How then do they understand conflicting and parallel sexual norms in a multi-cultural society? Another explanation is the limited sex education in special education, which in addition is heteronormative and gender-stereotyped. Do staff in special schools have knowledge to work with this from a multi-cultural perspective in order to reach students with so-called honor-related experiences? The national SRHR strategy (Sexual and Reproductive Health and Rights) lists persons with disability as a prioritized target group in knowledge development. What is meant by this concept in relation to ID, gender and ethnicity?

Data consist of 62 interviews with youth and staff in special education. The project will result in articles:
1) Youth with ID, Sexuality, Gender and Ethnicity
2) Challenges in Sex Education in Special Education
3) SRHR, IF, Gender and Ethnicity.
The research links to Centre for Sexology and Sexuality Studies with relevance for the master’s program in sexology, Malmö University. The project includes a sojourn at two interdisciplinary research centers, UCLA.

Senast uppdaterad av Magnus Jando