Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Steg 2: Sex- och samlevnadsundervisning på SiS ungdomshem – member checks, implementering och utvärdering

Kontaktperson: Lotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Lotta Löfgren-Mårtenson
Medarbetare: Malin Lindroth
Finansiär: SiS
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Denna studie är en fortsättning på projektet ”Sexuellt risktagande bland tvångsomhändertagna unga - behovsanalys och modellkonstruktion” som genomfördes vid fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola under 2010-2011. Under dessa inledande två år fokuserades tvångsomhändertagna ungdomar som vistas på Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och sexuellt risktagande. Kunskap om ungdomarnas erfarenheter av och reflektioner kring detta framträdde inledningsvis i en enkätundersökning och fördjupades därefter i en intervjustudie. Resultatet är unikt såtillvida att det berör en grupp ungdomar som sällan eller aldrig ingår i undersökningar rörande ungdomars sexuella hälsa. Huvudsakligen framkommer en sexuell riskutsatthet och ett risktagande där de tvångsomhändertagna ungdomarnas erfarenheter skiljer sig från erfarenheter bland övriga unga och inte sällan saknas kunskap om säkrare sex.  Samtidigt finns en rationalitet i deras risktagande, de unga ser i det sexuella mötet – som ofta äger rum i ett för övrigt kaotiskt och utsatt liv – möjligheter till något snarare än risker för något. Ett chanstagande snarare än ett risktagande framträder. Mot bakgrund av detta har en målgruppsanpassad sex- och samlevnadsundervisningsmodell tagits fram.

Med början 2012 och med fortsättning under 2013 genomförs den andra delen av projektet.  En participatorisk ansats genomsyrar projektet och ungdomarnas synpunkter på den framtagna undervisningsmodellen ska inhämtas innan modellen ska prövas och implementeras inom skolundervisning på statliga ungdomshem. Följande forskningsfrågor är vägledande: 
Vilka områden/teman i sex- och samlevnadsundervisningsmodellen anser de tvångsomhändertagna ungdomarna vara av vikt, och varför (t.ex. teman rörande kroppskunskap, prevention, relationer, sexuell identitet och orientering)?
Hur uppfattar ungdomarna den föreslagna undervisningsmodellen, dels som helhet, dels i sina delar, och kan den utvecklas ytterligare utifrån deras synpunkter (t.ex. rörande undervisningsformer, i vilken ordning olika teman ovan ska fokuseras)?
Finns skillnader vad gäller ungdomarnas sexuella hälsa manifesterad som kunskaper och attityder till sexualitet och sexuellt risktagande före och efter genomgången utbildning, och vad tycker de om undervisning enligt den slutliga modellen?

Senast uppdaterad av Magnus Jando