Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarierummet - en plats för lärande?

Kontaktperson: Marie Leijon
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling i högre utbildning
Tidsram: 2011-09-01 -- 2013-08-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle
Hemsida: http://mah.se/postdok

Seminarierummet - En plats för lärande?

Fokus i mitt postdoktorprojekt är seminarierummet för att undersöka länkar mellan rum, handling och lärande. Rummet som pedagogisk plats i högre utbildning är relativt outforskat Det finns forskningsfält inom multimodala studier som undersöker relationer mellan människor, rum och lärande, men med fokus på skola. Mitt postdoktorprojekt kan genom fokus på rum och lärande i högre utbildning bidra till fältets utveckling.

Syfte och frågeställningar
Det fysiska rummets förutsättningar och människors agerande i skapandet av sociala rum är intressant här. Hur används seminarierummets resurser? En vanligt förekommande resurs är bildspel. Jag utforskar även resurser, i första hand olika medieformer, som studenterna väljer att föra in i seminarierummet. Syftet med studien blir att undersöka seminarierummets betydelse som pedagogiskt rum för studenter och lärare vid två professionsutbildningar vid Malmö Högskola. Följande frågor ställs: Hur är de aktuella seminarierummen utformade vid respektive utbildning? Hur agerar deltagarna utifrån de resurser som rummet erbjuder? Hur används olika medieformer och medietexter, med särskilt fokus på bildspel, under seminarierna? Vilka resurser för meningsskapande, med särskilt fokus på olika medieformer, tillför deltagarna? Vilka tecken på lärande kan spåras över tid?

Metod och teoretiska utgångspunkter
Postdoktorprojektet placeras vid Fakulteten för Lärande och samhälle för att utveckla kunskap om relationer mellan rum och lärande för blivande lärare. Eftersom rum och lärande är intressant för all högskoleutbildning förläggs en del vid Fakulteten för Hälsa och samhälle. I projektet kombineras flera metoder. Observationer filmas och analyseras multimodalt, med fokus på tal, gester, rummets resurser och så vidare. Jag inspireras även av ”stimulated recall”, där deltagarna en kort tid efter inspelningen diskuterar det inspelade materialet med fokus på sitt agerande i relation till rummets resurser. Därutöver görs multimodal textanalys av förekommande bildspel. Teoretiskt inramas studien preliminärt av socialsemiotiskt multimodalt perspektiv, designteori och Goffmans resonemang om interaktion.

Description in English

The Seminar Room A Place of Learning?

The focus of my postdoctoral project is the seminar room as a starting point for exploring links between space, action and learning. The notion of the room as a pedagogical space in higher education is relatively unexplored. There has research in multimodal studies on the relationship between people, space and learning, but the focus of these studies have primarily been schools. My postdoctoral project can by its focus on space and learning in higher education contribute to the development of the research field.

Aims and research questions

The conditions of the physical room and peoples behaviour in the creation of social space are interesting here. How are the resources of the seminar room used? A resource that is often used is the slideshow. I will also look at the resources, primarily different media forms, that the students themselves choose to bring into the seminar room. The aim of the study is to examine the importance of the seminar room as a pedagogical space for students and teachers at two professional education programmes at Malm University. The research questions are: How are the current seminar rooms at the two programmes designed? How do the participants act with regards to the resources available in the room? How are various media forms and texts, with a particular focus on slideshows, used in the seminars? Which resources for meaning production, with a particular focus on different media forms, do the participants bring with them? Which signs of learning can be traced over time?

Method and theoretical foundation

The postdoctoral project is placed at the Faculty of Education and Society in order to develop knowledge about the relationships between space and learning for future teachers. As the issue of space and learning is relevant to all higher education, a part of the project will be based at the Faculty of Health and Society. The project combines several research methods. Observations will be filmed and analysed multimodally, with a focus on factors such as speech, gestures and the resources in the room. I am also inspired by simulated recall, where the participants shortly after the recording discuss the recorded material, with a focus on their actions in relation to the resources in the room. In addition, a multimodal textual analysis of the slideshows used will be carried out. The theoretical foundations for this study are, provisionally, social semiotic multimodal perspective, design theory and Goffmans reasoning on interaction.

Senast uppdaterad av Magnus Jando