Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkansöverenskommelse mellan kommunförbundet Skåne och Region Skåne om habilitering.

Kontaktperson: Per Germundsson
Ansvarig: Per Germundsson
Samarbetspartner: Lunds universitet, Förvaltningen Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne, Harec
Finansiär: Forskningsplattformen för Handikappvetenskap med inriktning habilitering
Tidsram: 2012-01-01 -- 2013-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för hälso- och välfärdsstudier
Ämne: Samhällsvetenskap

Forskningsprojektet drivs av Per Germundsson, forskare och lektor i socialt arbete vid Malmö högskola, Institutionen för Hälsa och välfärdsstudier.

Bakgrunden är den överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet som träffats mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne. Den generella överenskommelsen innehåller ett särskilt förtydligande kring samverkan om habilitering i Skåne.
 
Samverkansöverenskommelsen medför att regionen får ett utökat ansvar kring habilitering och att aktörerna har delvis skilda och delvis överlappande ansvarsområden. Enligt överenskommelsen har kommunen kvar hela sitt habiliteringsansvar för personer som är födda 1974 och tidigare och som bor i särskilt boende och/eller har daglig verksamhet. Gränsdragningen mellan ansvarsområdena är emellertid inte helt lätt att överblicka. Exempelvis har konsekvensen i Malmö stad blivit att det finns två parallella habiliteringar (och habiliteringsteam) med närliggande och delvis överlappande uppdrag och ansvar. Hittills har inga studier genomförts som avser studera vilka verkningar samverkansöverenskommelsen har för brukare och professionella. Inom projektet planeras flera delstudier som syftar till att belysa olika aspekter av samverkansprocessen och effekter av den nya samverkansformen på professions- och brukarnivå.
 
Mer specifikt är forskningsprojektets syfte att studera samverkan utifrån aspekterna process och utfall med särskilt fokus på hur den nya samverkansformen påverkar yrkesgruppernas uppfattningar om sitt uppdrag, hur den nya ordningen påverkar det sätt som olika professioner ser på varandra och på de personer man samverkar kring, samt effekter av samverkan på organisations-, professions- och brukarnivå. Det centrala teoretiska verktyget i forskningsstudien är teorin om sociala representationer.
 
Vidare syftar projektet till att bidra till kunskapsutvecklingen kring hur brukarperspektivet kan fångas i denna kontext, samt om användningsområdet för WHO´s klassifikationssystem ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) kan utvecklas. Lokalt bidrar forskningen till kunskapsutveckling på professions- och brukarnivå, samt ger möjlighet till kunskapsåterföring till och kompetensutveckling i de berörda organisationerna.
 
Betraktat ur ett mer generellt perspektiv kan projektets resultat utgöra ett kunskapsunderlag på nationell nivå samt bidra till såväl metod- som kunskapsutveckling inom forskningsområdet.

Projektet finansieras av Forskningsplattformen för Handikappvetenskap med inriktning habilitering, som är ett är ett samarbete mellan Malmö högskola, Lunds universitet, Förvaltningen Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne samt Harec (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning).

Senast uppdaterad av Magnus Jando