Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkansmodeller för hållbara kollektivtrafiklösningar

Kontaktperson: Christina Scholten
Ansvarig: Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2013-02-20 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Urbana studier

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla samverkansmodeller för effektiv implementering av kollektivtrafiklösningar som bidrar till att uppfylla målet om ett hållbart transportsystem samt hållbar urban och regional utveckling i storstadsområden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer leda till en bättre insikt om processkvaliteter som är viktiga för att uppnå en bättre samordning av kollektivtrafik med övrig samhällsplanering, vilket är en avgörande faktor för att åstadkomma effektiva och attraktiva kollektivtrafiklösningar som kan bidra till en hållbar urban och regional utveckling och även bidra till mål om ett hållbara transporter och tillgänglighet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är organiserat utifrån tre forskningsuppgifter som är tänkta att genomföras stegvis under en treårsperiod: 1) en översiktlig analys och inventering av hur samverkan mellan olika aktörer brukar gå till i när kollektivtrafiklösningar ska beslutas och implementeras. 2) en fördjupande analys av samverkanssituationer som är avgörande eller särskilt illustrativa i relation till projektets fokus på samverkan. 3) Utveckling av nya ´samverkansmodeller´. Detta görs i nära samverkan med praktiker som är verksamma inom kollektivtrafikpolicy- och planering.

Senast uppdaterad av Magnus Jando