Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan och delaktighet – forskningscirkel för operativa chefer inom IFO och LSS

Kontaktperson: Per Germundsson
Ansvarig: Per Germundsson
Samarbetspartner: Kommunförbundet Skåne
Finansiär: Malmö universitet och Kommunförbundet Skåne
Tidsram: 2017-09-01 -- 2018-05-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete


LSS är en rättighetslagstiftning som innebär att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras goda levnadsvillkor och den hjälp de behöver i det dagliga livet. Lagens mål och allmänna inriktning är att ”främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”. Intentionen i lagen är vidare att individen ska kunna leva ett gott och självständigt liv och ha möjlighet att påverka vilket stöd och vilken service man får. Kommunen har det grundläggande ansvaret för alla som vistas i kommunen. Det är också kommunen som har det huvudsakliga ansvaret för att LSS-lagstiftningen följs. LSS överlappar i vissa avseenden annan lagstiftning. Ofta har kommunerna särskilda handläggare som är specialiserade på vad som gäller enligt LSS-lagstiftningen. Erfarenheter visar att det i många kommuner föreligger stora svårigheter när det gäller att genomföra LSS-lagstiftningens intentioner i praktiken. Ett av skälen är att såväl den interna som den externa samverkan är bristfällig, vilket leder till att individer bollas runt mellan olika handläggare och förvaltningar. En konsekvens av kommunernas svårigheter med organiseringen kring LSS är att den eftersträvade delaktigheten i praktiken i många fall aldrig kommer till stånd. Det övergripande syftet med forskningscirkeln är att genom dialog mellan forskare och yrkesverksamma reflektera över det sociala arbetets praktik och skapa förutsättningar för kunskapsproduktion. Mer specifikt är målet att forskningscirkeln ska utveckla kunskapen och förbättra det praktiska arbetet med avseende på delaktighet och samverkan kopplad till LSS, IFO och andra vårdgivare. Forskningscirkeln genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne och deltagarna är operativa chefer inom IFO och LSS.

Senast uppdaterad av Magnus Jando