Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan och autonomi inom offentlig förvaltning: problem, möjlighet eller båda delar?

Kontaktperson: Patrik Hall
Ansvarig: Patrik Hall
Medarbetare: Mats Fred och Josef Chaib
Samarbetspartner: Lunds universitet, Eslövs kommun
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2012-01-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Globala politiska studier, Kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap

Here is a description in Swedish followed by an English
I detta projekt vill vi analysera samverkan inom offentlig förvaltning - och med enskilda organisationer och den privata sektorn - och dess påverkan på byråkratisk autonomi och politik. Samverkansprojekt tyder på en mer aktiv, polotikskapande roll för tjänstemännen. Projektet syftar till att beskriva och analysera denna förändring, och hur den upplevs av tjänstemännen. Tas det emot som en ny möjlighet eller ses det som ett problem? Hur påverkar samverkansprojekt den demokratiska legitimiteten och den vertikala organisationen?

Vi kommer att genomföra fyra studier inom tre olika områden, vilket kommer att leda till en ökad förståelse av de vägledande frågorna. Två studier kommer att göras om stadsutveckling, en studie kommer att fokusera på regional utveckling, och en studie kommer att handla om lokala strategier för ungdomar i riskzonen. Forskningen kommer att  genomföras genom främst intervjuer, textanalys och direkta observationer.

Teoretiskt knyter projektet an till flera aspekter som är väl etablerade inom statsvetenskapen, men ändå inte grundligt analyserade vad gäller empirin. Detta gäller exempelvis government-governance diskursen, diskussionen om huruvida insyn, ansvar och input-legitimitet kan ersättas med effektivitet och output-legitimitet, och inte minst frågan om vem det egentligen är som styr: byråkraterna eller politikerna. Vårt främsta bidrag är ett fokus på samverkan som sådant, där den byråkratiska autonomin potentiellt hotar traditionella former av vertikal styrning, och hur detta påverkar tjänstemannarollen.

In English
In this project, we aim to analyse collaboration within public administration - and with NGOs and the private sector - and its impact on bureaucratic autonomy and policy-making. Collaborative projects indicate a more active, policy-making role for the civil servants.

This project seeks to describe and analyse this change, and how it is perceived by the civil servants. Is it embraced as an opportunity or is it seen as a problem? How is democratic legitimacy and vertical organisation affected by collaboration? We will conduct four studies
in three different policy areas, which will contribute to the understanding of these guiding questions.

Two studies will be made on urban development policies, one study will focus on regional development policy, and one study on local social policy on youth at risk. Interviews, text analyses and observations will be the main methods used. Theoretically, this project draws on several aspects that are well-studied within political science, but still empirically under-researched, such as the government-governance discourse; the discussion on whether transparency, accountability and input legitimacy can be replaced by efficiency and output legitimacy; and not the least the question on who really governs - the bureacrats or the politicians.

Our main contribution is the focus on collaboration itself, where bureaucratic autonomy potentially challenges traditional forms of vertical government, and how this affects the role of the civil servants.

Senast uppdaterad av Magnus Jando