Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samverkan mellan föräldrar och profession - en studie om ICF i Barn- och Ungdomshabilitering

Kontaktperson: Lotta Anderson
Ansvarig: Lotta Anderson
Finansiär: Forskningsplattformen, Handikappvetenskap med inriktning habilitering
Tidsram: 2009-08-01 -- 2009-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Barn och unga med kommunikationssvårigheter har oftast unika och omfattande behov. De är sannolikt beroende av i första hand sin nära omgivning med också av professionella med kunskap och kompetens inom språk och kommunikationsområdet. Det krävs mestadels individuella lösningar baserade på en gemensam värdegrund och hur kommunikation och språk utvecklas och stimuleras, vilka behov som föreligger och hur dessa konkretiseras i t ex olika former av individuella planer avseende språkbruk, målformulering, insats och evaluering. Iakttagelser och erfarenheter från ett annat projekt ”Utveckling av kommunikation inom sociala nätverk” ger vid handen att sociala nätverk är unika i sin sammansättning, och där inte några generella lösningar blir funktionella för den enskilda familjen. Det enskilda barnets/ungdomens förutsättningar och behov gestaltar sig på varierande sätt. Inom varje enskilt nätverk har en flora av olika planer, från skola, habilitering och daglig verksamhet m. fl. redovisas och diskuterats. Det gemensamma för dem är diffusa mål, fokus på ”kropp” (i enlighet med ICF´s terminologi), brister och svårigheter, samt tveksamma samband mellan mål, insats och evaluering.

Syftet med föreliggande studie är att beskriva, förklara och jämföra ICF´s centrala begrepp i ett samverkansperspektiv mellan föräldrar och yrkesverksamma samt på vilket sätt begreppen synliggörs i habiliteringsplanering avseende barn och unga med komplexa kommunikativa behov.

Frågeområden som studien förväntas besvara:

• Hur uppfattar och uttrycker föräldrar klassifikationens centrala begrepp?
•  Hur uppfattar och uttrycker yrkesverksamma inom habilitering klassifikationens centrala begrepp?
• Vilka likheter och skillnader framträder mellan yrkesverksammas och föräldrars uppfattningar?
• På vilket sätt synliggörs klassifikationens begrepp i befintliga habiliteringsplaneringar rörande barn och unga med komplexa kommunikativa behov?

Föreliggande undersökning handlar om individers och gruppers uppfattningar av en avgränsad aspekt av ICF´s klassifikation, nämligen begreppen aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer. Vilken relation finns mellan yrkesverksammas och vårdnadshavares uppfattningar gällande innebörden i en ny begreppsapparat? Hur gestaltas barns förutsättningar och professionellas formuleringar i habiliteringsplaners texter? En användbar metod för att närma sig dessa beskrivningar är att stimulera berättandet. Av denna anledning konstruerades två vinjetter som grund för att beskriva begreppens innehåll och användningsområde.

Datainsamling genomfördes i två steg:
• Tre fokussamtal genomfördes med yrkesverksamma och föräldrar var för sig. För att skapa den gemensamma kontexten presenterades den första vinjetten som deltagarna fick reflektera kring. Samtalen spelades in på ljudband.
• I två fokussamtal deltog yrkesverksamma och föräldrar i mixade grupper. Vi dessa samtal presenterades en ny vinjett baserad på resultatet av de första samtalen. Även dessa samtal spelades in på ljudband.
• De drygt 31 insamlade habiliteringsplaneringarna bearbetades i flera steg.

Resultatet visar att uppfattningarna skiljer sig beträffande:
- begreppen aktivitet, delaktighet, omgivningsfaktorer och personliga faktorer
- vem som gör vad
- förväntningar
- planering
- insatsers innehåll, utformning och tidpunkt

Analysen av habiliteringsplaneringarna visar en variation beträffande formuleringar av vardagsbeskrivningar, långsiktiga/kortsiktiga mål, insatser, uppföljning och utvärdering.

Slutsatsen kan sammanfattas i begreppen kommunikation och ömsesidigt lärande.

Description in English

In a family where a child with complex communication needs grow up changing the lives of family and the family often becomes coordinator of the contacts and efforts by various actors. Professionals in rehabilitation become one of those contacts and cooperation partners who offer child and family interventions. The completed study is about perceptions of the concepts activity, participation, context, interaction and influence, and the rehabilitation plans drawn up on the above target. Focus Calls and text analysis of the rehabilitation plans have been the methods used in this study. The starting point is the WHO's classification, ICF. The text content has been encoded in accordance to with ICF´s components and domains.  Results show both similarities and differences in parents' and professionals' understanding of concepts, interaction and influence. There is a dilemma between rehabilitation as a volunteer effort and the family’s voice and activity rate, which has been visible. The professionals' mission is not to self-clarity compatible with family circumstances and expressed needs. ICF´s concepts is well known to those working on the one hand, but is not fully anchored. For parents on the other hand, the ICF is not something familiar, however given the concepts a meaning, although couched in other terms to some extent. Analyzed rehabilitation plans can be related to both physical function component as the components and domains activity, participation and environment. Formulated goals and accompanying activities are not automatically linked. The majority of parents expresses satisfaction with rehabilitation efforts but also formulates proposals for improvement. The professionals remarked that there is a dilemma between professional and family spoken or unspoken needs.

Keywords: Collaboration, ICF, parents, professionals, rehabilitation, rehabilitation plan

 

 

.

Senast uppdaterad av Magnus Jando