Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Samhällsfrågor som ingång till naturvetenskapligt lärande – ett sätt att öka elevers intresse och kunnande i naturvetenskap?

Kontaktperson: Docent Margareta Ekborg
Ansvarig: Docent Margareta Ekborg vid Malmö högskola och Britt Lindahl vid Högskolan i Kristianstad
Medarbetare: FD Malin Ideland, FD Claes Malmberg och FD Agneta Rehn
Samarbetspartner: Högskolan Kristianstad och Umeå universitet
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)
Tidsram: 2007-01-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.sisc.se/

Forskning visar att ungdomar är intresserade av naturvetenskap men kritiska mot skolans NO-undervisning. Intresset verkar öka vid arbete med autentiska frågeställningar där eleverna får använda sina naturvetenskapliga kunskaper för att diskutera och ta ställning i aktuella samhällsfrågor. Forskning visar också att eleverna då hellre diskuterar värderingar än sakargument samt att lärare känner sig osäkra i lärarrollen. Syftet med denna studie är att studera hur olika elever utvecklar kunskaper i, intresse för och självförmåga i naturvetenskap när de arbetar med autentiska Vi har utvecklat ett begreppsligt ramverk och utifrån det konstruerat sex fall. Ca 1500 ungdomar i skolår 7-9 har arbetat med ett av dessa fall. De har besvarat enkäter före och efter arbetet och deras lärare har besvarat en enkät efter arbetet Sju lärare har också intervjuats, Senare har vi gjort observationsstudier i sex klasser som arbetat med tre olika fall. Resultatet av forskningen kommer att innehålla en beskrivning av vad som krävs av uppgifterna och undervisningen för att eleverna ska utveckla både intresse, självförtroende och kunskaper i naturvetenskap.

Publikationer

Ekborg, M., Ideland, M: & Malmberg, C. (2009). SCIENCE FOR LIFE – a conceptual framework for construction and analysis of socio-scientific cases. NorDiNa 5 (1).

Description in English

Research shows that pupils are interested in science, but not in school-science, which they often find difficult and boring. Research also shows that the pupils' interest in science increase if the teaching deals with authentic and complex issues without "right" answers. Then a common problem is that pupils tend to draw more upon values than scientific knowledge. The aim of this evidence-based project is to understand more about how and why students in secondary school develop interest, knowledge and self-efficacy working with socio-scientific issues.

Research questions:

  • What knowledge do the pupils develop when working with socio-scientific issues?
  • How do interest, engagement and self-efficacy develop in the work? What importance do the tasks have?
  • How does the pupils’ argumentation develop?
  • What knowledge do the teachers develop and how does their view of teaching develop?

Different aspects of interest, engagement and knowledge will be described and instruments for measuring these will be developed. A conceptual framework for analysis and construction of SSI issues has been developed and six SSI cases have been constructed. About 1500 pupils in secondary school have work with at least one of the six cases. The students answered questionnaires before and after the work. Their teachers answered a questionnaire after the work and seven of them were interviewed.  In the third step six classes were observed when working with a case.  We will then describe some requirements for the tasks and the educational setting so that pupils develop both interest and knowledge in science.

Senast uppdaterad av Magnus Jando