Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rutiner för röntgenuppföljning av patienter efter ortognatkirurgi

Kontaktperson: Patrik Keshishian
Ansvarig: Lars Eriksson
Medarbetare: Arne Peterssson och Vera Alstad
Samarbetspartner: Region Skåne
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2009-09-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Oral hälsa
Fakultet/institution: Odontologiska fakulteten
Ämne: Odontologi

 

 

 En pilotstudie (FÖS 2009) har utförts, där patientjournaler vid Käkkirurgiska kliniken UMAS retrospektivt undersökts för att se om den utförda postoperativa artonmånadersröntgenundersökningen ledde till ytterligare behandling jämfört med fynden vid den kliniska undersökningen. Av de patienter (n= 62) som opererades under 2005-2007 visade journalmaterialet att 49 patienter följts upp med röntgenundersökning. Hos 39 noterades inga avvikande röntgenfynd. Fynd, som inte ledde till någon ytterligare behandling, noterades hos nio patienter. Vanligast var anteriorförskjutning av underkäken vilket sågs hos tre av patienterna. Hos en patient ledde de postoperatva röntgenfynden, osteolys runt en fixationsskruv, till fortsatt behandling. Den sammanlagda kostnaden för röntgenundersökningarna var ca 59 000 kr. Sammanfattningsvis förefaller det inte indicerat att utföra rutinmässiga röntgenundersökningar vid artonmånaderskontroller efter ortognatkirurgiska ingrepp. Slopad röntgenkontroll medför minskad stråldos till patienterna samt reducerade sjukvårdskostnader.

För att kartlägga vad den postoperativa röntgen uppföljningen vid svenska käkkirurgiska kliniker innefattar för röntgenundersökningar och när de utförs har en enkät sänts ut till samtliga offentliga käkkirurgiska kliniker. Materialet är klart för bearbetning.

Description in English

 

 

 

In a pilot study (FÖS 2009), patient records at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Malmö University hospital, retrospectively were evaluated to find out if the radiographs led to an additional treatment compared to the clinical evaluation only. Sixty-two patients were surgically treated between 2005 and 2007. Among these, 49 had postoperative radiographs taken. In 39 of these, no findings were recorded. In nine patients the findings did not lead to any further treatment. The most common finding seen in three of these patients was a minor anterior relapse of the lower jaw. Osteolysis around an intramedullary screw was noted in one patient, which led to its removal. The total cost for the radiographic examinations was about 59 000 SEK. To conclude, there seems to be no indication for routine radiographic examinations at the eighteen month postoperative check-up. Thus, if the number of radiographic examinations can be reduced, this will lead to reduced radiation to the patients as well as reduced costs for health care.
To evaluate the type of examinations included in postoperative radiographic examinations and used follow-up intervals, an inquiry has been sent to all Swedish OMF-surgery departments. The material is ready for analysis.
Senast uppdaterad av Magnus Jando