Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rörligt arbetsliv - förflyttningar, karriär och vardagsliv

Kontaktperson: Christina Scholten
Ansvarig: Christina Scholten
Medarbetare: Sandra Jönsson
Finansiär: Vinnova
Tidsram: 2007-01-01 -- 2010-02-28
Forskningsprofil: Urbana studier
Forskningscentrum: Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/Forskning/Program/Centrum-for-tillampad-arbetslivsforskning-CTA/Forskning/Tidigare-forskning1/Tidigare-forskning/Rorligt-arbetsliv/

Rörligt arbetsliv - förflyttningar, karriär och vardagsliv: ett samhällsgeografiskt och organisationspsykologiskt forskningsprojekt med jämställdhets och hälsopolitiska implikationer
Arbetspendlingen är ett fenomen som ständigt tycks öka. Allt fler reser allt mer och längre för att försörja sig. Förändringar i socialförsäkringssystemen med krav att vid arbetslöshet eller undersysselsättning söka sig att längre från hemmet för att hitta anställningar medverkar ytterligare till att stimulera pendling.

Arbete är för en välutbildad arbetskraft också en stark markör och bidrar till identitetsskapande. I en tid som också präglas av föreställningar om individuell frihet, det personliga uttrycket, presenteras möjligheternas landskap genom förbättrade kollektiva persontransporter. Allt större geografiska områden knyts samman med effektiva tåg och bussförbindelser med politiska förtecken om krav på ökad tillväxt och konkurrensduglighet i en globaliserad värld.

Samtidigt levs vardagslivet relativt lokalt och geografiskt bundet. Förflyttningarna mellan bostad och arbete blir ett medel för att upprätthålla sin professionella identitet, skaffa sig meriter på karriärstegen och tillägna sig kunskaper och inte minst försörjning. Syftet med detta projekt är att undersöka hur sk. långpendlare, dvs. personer som dagligen reser en timma eller mer än 100 km enkel resa får livspusslet att fungera. Frågeställningar som projektet avser besvara är: hur upplever man sin livssituation? Hur resonerar hushållet kring pendlingen? Påverkar pendlingen genusförhållandet i hushållet? Påverkar pendlandet upplevelsen av hälsa?

Projektet genomförs som en intervju- och textanalysstudie. Informanter är pendlare och arbetsgivarrepresentanter och texterna utgörs av artiklar från dagspressen.

Description in English

The aim of this project is to investigate how the so-called. long-distance commuters, ie. people who daily travel an hour or more than 100 km one way of life may puzzle to work. Issues that the project intends to answer are: how we perceive their life situation? What do the household around commuting? Commuting affects gender relations in the household? Affect commuting experiences of health?

Senast uppdaterad av Magnus Jando