Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Re:searching New Media Professionals

Kontaktperson: Margareta Melin
Ansvarig: Pernilla Severson
Medarbetare: Margareta Melin och Pernilla Severson
Finansiär: Centrum för professionsstudier (CPS), Malmö högskola
Tidsram: 2012-01-01 -- 2015-06-30
Forskningsprofil: Nya medier
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation, Kultur och samhälle
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://nmprof.com/

Nya medier-professioner är professioner i förändring, det gäller både akademiker och näringslivs-aktörer. Idag saknas det kunskap om vilka yrkesfärdigheter som behövs i ett samhälle genomsyrat av medier, där det ställs nya frågor om nya offentligheter och nya gestaltningsformer. Det behövs studier av och diskussioner kring kompetenser och professionella identiteter i det nya medielandskapet, samt på vilket sätt akademiker och företag med utbildning i medierelaterade kompetenser (teknik, produktion mm) möter förändrat samhällsbehov.

Projektet syftar till att bygga kunskap kring utbildning och profession kring nya medier; hur det går att förstå och arbeta med det faktum att nya medier ställer nya frågor om nya yrkesroller, ny syn på akademiker, ny syn på kunskap och vetenskap och utveckling. I fokus står förhållanden mellan akademisk kunskapsbildning och professionell praktik.

Frågeställningarna är:

  • Vilka olika fält går det att urskilja inom det som kallas ”nya medier”, vilka logiker karaktäriseras de av?
  • Hur påverkar/påverkas olika nya medier-professioner av politiska, ekonomiska, sociala och kulturella förändringar? Hur går den professionella transformeringen av ”nya medier-producent” till och legitimeras i samhället? Hur ser den professionella statusen ut? Vilka värderingar finns i de olika professionerna?
  • Hur ser professionaliseringsprocesserna ut och hur ser relationerna ut mellan akademisk kunskapsbildning (forskning och utbildning) och professionell yrkespraktik och yrkeskompetens, i olika ”nya medier”-fält?
  • Vilka krav ställs på yrkeskunnande, utbildningsbehov och forskning på fältet ”nya medier” och hur tillgodoses de?

Studiens upplägg är 1. kunskapsöversikt 2.fältstudier 3.kunskapsspridning.

Första året genomfördes en kunskapsöversikt av fältet nya medier-forskning och nya medier-utbildningar. En forskningsblogg som heter just ”Re:searching New Media professionals” har startats.

Under andra året gjordes fältstudier i form av observationer av organisations- och redaktionella strukturer och kulturer, intervjuer med vissa verksamma medarbetare. Fyra fältstudier genomfördes på två olika nya medier-utbildningar, på två olika nya medier-företag samt på ett traditionellt medieföretag. År tre har temat sprida kunskap om projektet genom bloggande, konferenser och artiklar.

Description in English

New media professions are professions in change. And this change sweeps over academia as well as new media organisations. There are, however, lacking knowledge about this process, and about what professional skills are need in a society permeated by new media, where there continuously are questions asked about new publics and new media practices. What is needed is discussions and research  about competences in this changing media-scape. And studies of how a societal need can be met by academia as well as other kinds of media related educational organisations/companies (technique, production etc).

This project aims at building knowledge about new media education and new media professions. It aims at an understanding of the fact that new media demand new questions about new professional roles, professional practices, new ways of seeing knowledge, science and academics. And we argue that in this process, new roads to knowledge- and learning processes need to be tried.

The specific research questions are:

  • What different fields are discernable within that which is called new media, and by what logics are they characterised?
  • How are different new media professions influenced by political, social and cultural changes (and vice versa)? How is actually the professional transformation of new media producer done, and how is it legitimised? What does the professional status look like? What values are comprised in the different new media professions?
  • What does the processes of professionalization look like? What does the relationship between academic knowledge creation and professional practice and competence look like in different new media fields?
  • What demands are put on professional knowledge, education and research on the new media field, and how is this met?

The design of the study: 1) literature review, 2) field studies, 3) knowledge dissemination.

During the first year we made a literature review of the new media field, and new media educations, and a blog Re:searching New Media Professionals was set up..

During the second year four field studies were done:  observations of organisational and editorial structures and cultures, as well as interviews with specific members of staff. The field studies were done on two different new-media university courses, on two different new-media organisations, and on a traditional media organisation. The third year carries the theme of knowledge dissemination through continued blogging, conferences and articles.

Senast uppdaterad av Magnus Jando