Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Religiösa förhandlingar i dagens Sverige

Kontaktperson: Magdalena Nordin
Medarbetare: Ann-Charlotte Ek
Finansiär: Malmö Högskola
Tidsram: 2010-03-01 -- 2012-03-31
Forskningsprofil: Migrationsprofilen
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Globala politiska studier
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Sverige anses vara ett land där få människor utövar någon organiserad form av religion och där religionen har en undanskymd plats i samhället. Allt färre människor låter döpa sina barn, konfirmeras och gifter sig i kyrkan; till och med traditionen med kyrkliga begravningar har under de senaste åren tappat mark. Till söndagens gudstjänster kommer endast ett fåtal och kyrkor rivs för att de inte längre används. Samtidigt läser, hör och ser vi dagligen brådskande rubriker om att respektera religiösa symboler, t.ex. avbildningar av profeten Muhammed, och etablerandet av religiösa friskolor. Religionens pågående inflytande på samhället finner vi även i grundskolans läroplan, vilken skall bygga på kristna värderingar, i att skolavslutningar ofta sker i kyrkor, i att det i riksdagens öppnande ingår en gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm och i att religiösa samfund i Sverige har juridiska rättigheter att viga. Att religionen syns mer i dagens samhälle hör också nära samman med migrationen. När människor med en religiös tillhörighet annan än den sekulariserade protestantiskt lutherska kommer till Sverige märks detta och det aktualiserar religionens plats i samhället. I flertalet av världens länder har religionen fortfarande en stor betydelse för de enskilda individerna och ett stort inflytande på samhället, vilket innebär att personer från dessa länder ställs inför en ny situation i Sverige. Nära kopplat till religionen finner vi även förhållandet mellan kvinnor och män. Inom alla religioner finns strukturer och utsagor som upprätthåller förståelsen av vad det innebär att vara kvinna respektive man. När denna religiöst präglade genusdiskurs möter ett sekulariserat samhälle som även innehåller en idé om jämställdhet mellan könen så kommer religionen och den religiösa tillhörigheten att artikulera och modifiera sitt innehåll och sin praktik.

   Syftet med studien är att studera hur människor i dagens Sverige lever sin religion i relation till ett sekulariserat Sverige och en global transnationell mer religiös värld där genus kommer att utgöra ett viktigt perspektiv.

   Studien är tänkt att genomföras genom att observera familjer med ett religiöst engagemang och genom att intervjua personerna som tillhör dessa familjer. Genom att se hur deras religiösa praktik tar sig uttryck och höra hur de förhåller sin religion till det omgivande samhället på en lokal, nationell och global nivå kan man skapa en förståelse för hur individer förhandlar sina liv förhållande till flera olika sociala strukturer.

   Det här arbetet är nära kopplat till forskningsstrategier som rör migration, men även nära kopplat till genus. Resultaten från studien kan direkt kopplas till utbildningar både inom IMER och genus men även på andra kurser så som Internationell relationer och socionom och lärarutbildningar. Studien kommer att av två personer under ca. två års tid på halvtid

Description in English

Contemporary Sweden is a society changing into a more multicultural setting. Many people from different countries and with various cultures belonging, have during the last decades come to live there. The country, that ones was very homogenous culturally, is now more blended. One result of these ongoing cultural changes is that religion has anew been brought to the fore. Sweden, known to be highly secularised, have now to handle situations where different religions turn out to be important for people, not only in privacy, but in also in public life; not only for the individual, but for the group. Questions on who to understand and handle individual religious expressions and practices, and the upholding and construction of religious buildings have been raised. Another question on the agenda is if religion should be something private or the responsibility of the state? Even the old and in Sweden almost forgotten question on secularism has been raised.

   This forthcoming study focus on how individuals in contemporary - secularised and multicultural - Sweden live and negotiate their religion in relation to the surrounding society. Religious individuals in Sweden have to handle their religious life in relation to various different social structures, both those upholding religion and those that do not. The situation in contemporary Sweden is complex and in some aspects contradictory. What we find are relations between the religious individual and:

  • …other individuals upholding the same religion.
  • …other individuals with distinct religious beliefs.
  • …non-religious persons.
  • …the Swedish society with its various social structures.
  • ...the rest of the transnational, globalised world.

The research has a fourfold outcome. Firstly, it makes it possible to shed light on the life of people being religious in a society that is known to be secularised. What is it like to be religious in a secularised society? Where and together with whom does a person practice his or her religion? Where does one find difficulties being religious? Is there any felt religious discrimination? Does one change and adapt ones religion in relation to the surrounding society, to other people and in different situations? Secondly, the study makes it possible to investigate the idea of Sweden as being secularised and of secularisation theories in general from an individual perspective. Do people who live religiously in Sweden experience it as non-religious society? Is religion seen and felt as being a private matter? It also brings into air the religious life of laypersons and not, as often in the official debate, of religious representatives. Thirdly, it makes it possible to study the multicultural processes going on in contemporary Sweden. How do migration, transnationalism and globalisation effect individual religious practices and believe? Fourthly, from the way these religious individuals manage to live their life in relation to various borders one can learn how religion and life in general, can be changed and adapted. One can learn how people solve problems of everyday life and come up with solutions that allow them to handle the situation.

   This research is novel, important and necessary in the respect. This research will not focus on any specific religious or ethnic belonging and it will therefore bridge the very common division in migrations studies between different ethnic groups or the division between immigrants and the original population; moreover it will bridge the common division in religious studies between different religious groups or different religious organisations.

Senast uppdaterad av Magnus Jando