Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Steg 2: Rätt till sexuell hälsa? Om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning

Kontaktperson: Jack Lukkerz
Medarbetare: Charlotta Löfgren-Mårtenson
Finansiär: Forskningsplattform Handikappforskning
Tidsram: 2012-02-01 -- 2014-01-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Rätt till sexuell hälsa? Om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning

Min avhandling fokuserar sexualundervisning på särskola. Det övergripande syftet är att stärka den sexuella hälsan bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), och att utveckla kunskap som kan vara till gagn för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap till de unga. Jag undersöker bl.a. elevers och pedagogers inställning till och kunskap om sexualundervisning, lär ut en anpassad modell för sexualundervisning samt utvärderar arbetet med modellen. Projektet pågår under 2012 och 2013.

Description in English

Right to sexual health? On sexuality education and young people with intellectual disabilities

 

My thesis will focus sexuality education in special schools. The overall aim is to improve the sexual health of young people with intellectual disabilities and to develop knowledge that can be beneficial for staff in as well special schools as in rehabilitation activities. I examine students and teachers attitudes towards and knowledge about sexuality education, teach a custom model for sexuality education and evaluate the work of the model. The project will continue during 2012 and 2013.

Senast uppdaterad av Magnus Jando