Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Steg 1: Rätt till sexuell hälsa? En pilotstudie om sexualkunskap och unga med intellektuell funktionsnedsättning

Kontaktperson: Lotta Löfgren-Mårtenson
Ansvarig: Lotta Löfgren-Mårtenson
Finansiär: Forskningsplattformen Handikappvetenskap, inriktning habilitering
Tidsram: 2010-06-01 -- 2012-01-01
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att stärka den sexuella hälsan bland unga med IF, och att utveckla kunskap som kan vara till gagn för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap till de unga. Mer specifikt avses att skapa fördjupad kunskap om de ungas egna erfarenheter av sexualkunskap (dess innehåll, förmedling, metoder m.m.), och i nästa steg utifrån dessa kunskaper pröva och förbättra modellen ASS (anpassad sex- och samlevnadskunskap). Modellen ska även analyseras utifrån ett heteronormativt och genusperspektiv. Projektet ska utföras i två steg, varav föreliggande pilotstudie avser det första. Följande forskningsfrågor har formulerats för Steg 1:

• Vilka erfarenheter har ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar i åldern 16-21 år av sexualkunskap? Finns skillnader mellan flickornas och pojkarnas upplevelser?
• På vilka sätt, och av vilka, anser ungdomarna att sex- och samlevnadskunskap ska förmedlas? Kan förmedlingen ske exempelvis inom habiliteringens ramar (t.ex. tjej- och killgrupper kvälls- och sommartid), förutom inom särskolan?
• Finns faktorer av betydelse för att kunskapsförmedling ska uppfattas som adekvat, och vilka är dessa i så fall enligt ungdomarna?
• Vilka teman gällande sex- och samlevnad anser ungdomarna vara av vikt, och varför? Bör exempelvis information om genusperspektiv och olika sexualiteter ingå, och hur i så fall?

I det första steget, som avser föreliggande pilotstudie, av planerade två har kvalitativa forskningsintervjuer med unga med IF valts för att få fördjupade kunskaper om deras egna erfarenheter av sexualkunskap. Intervjutekniken är icke-styrande och flexibel, vilket är särskilt passande då informanterna har en IF. Målet är att få en bredd vad gäller demografiska faktorer såsom t.ex. kön, etnicitet, klass, grad av funktionsnedsättning och varierande åldrar mellan 16-21 år. Avsikten är att genomföra 15-20 intervjuer, men datainsamlingen avslutas då mättnad uppnåtts, Utifrån analysen av intervjuerna utformas en forskningsansökan för Steg 2 av studien, då den modellen ASS ska prövas och utvecklas.

Description in English

The comprehensive aim of this pilot study is to strengthen the sexual health among young people with intellectual disability (ID). Also, the purpose is to develop knowledge in order to benefit staff personal within special schools who supplies sex education. The next step of the study is to try out and improve a model for sex education and to analyze it from a gender and hetero normative perspective. These are the research questions for the first step:
• What experiences do young people in the age of 16-21 years with ID have of sex education? Are there any differences between the boys’ and girls’ experiences?
• How do the young people with ID want their sex education to be supplied, in what context and from whom?
• Which factors are of importance to make sex education relevant and adequate, from the young people’s perspective?
• What themes in sex education are of importance according to the young people, and why?
Qualitative research interviews with young people with ID are chosen in order to get in depth knowledge of their experiences of sex education. The aim is to get around 15-20 interviews with informants with a variation of demographic factors as sex, ethnicity, class, grade of intellectual disability and age between 16-21 years.

Senast uppdaterad av Magnus Jando