Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pursuing “the right to the city”: Export Processing Zones (EPZs) and social movements in Latin American cities

Contact person: Claudia Fonseca
Funding: Malmö University
Timeframe: 2013-02-01 -- 2018-02-01
Faculty/Department: Faculty of Culture and Society, Urban studies
Subject: Samhällsvetenskap
Webpage: http://www.mah.se/english/faculties/Faculty-of-Culture-and-Society/Research/Doctoral-Studies/Research-areas/Migration-Urbanisation-and-Societal-Change/

Export Processing Zones (EPZs) are specially regulated spaces within a country that offer export-oriented companies exceptional taxes, tariffs and regulations. Many developing countries have embraced EPZs as an answer to development and as an opportunity to integrate into the global economy. However, the EPZ system is criticized for its low governmental interference and for the unscrupulous incentives offered by host countries. Unacceptable labour conditions such as low wages and excessive working hours have been reported within the EPZs along with environmental impacts in the surroundings such as dumping, air pollution and water scarcity. Additionally, EPZs have impacted the urban landscape where they are located, for example by creating a “dual city” where the poor (ex. low skilled staff from the EPZs) are excluded from the land market and become displaced to the periphery of the city where public infrastructure is scarce. Following the theoretical frameworks of critical urban theory, accumulation by dispossession, sustainable urban development and ecological unequal exchange, the objective of the thesis is to: analyze “successful” cases of social movements in Latin America that have sought to demand their “right to the city” in urban areas where EPZs are located. The research questions are: What can be learned? How can more movements be triggered? How did the movement come about? What was the trajectory? What fosters and hinders a movement? What were the changes prompted by the movement? Taking into consideration what citizens value, “whose” city is being discussed and “what” right, when can a movement be considered successful?

Beskrivning på svenska

Exportfrizoner (Export Processing Zones, EPZs) inom länder tillåter exportorienterade företag att utnyttja exceptionella skattenivåer, låga avgifter och förmånliga bestämmelser. Många utvecklingsländer har omfamnat dessa exportfrizoner med motiveringen att de är drivkraften bakom utveckling och en möjlighet till att integrera i världsekonomin. Exportfrizoner har dock kritiserats för låg statlig inblandning och för att värdländerna erbjuder skrupelfria incitament att investera inom dessa områden. Oacceptabla arbetsförhållanden i form av låga löner, allt för långa arbetsdagar samt miljöpåverkan, såsom dumpning, luftföroreningar och vattenbrist, har rapporterats från exportfrizoner. Till detta kommer att exportfrizoner har bidragit till segregation där fattiga människor (t.ex. lågutbildad personal från exportfrizonerna) har exkluderats från delar av bostadsmarknaden för att hänvisas till områden med otillräcklig infrastruktur i städers utkanter. Syftet med min doktorsavhandling är att mot bakgrund av den teoretiska ramen för kritisk urban teori, “accumulation by dispossession”, och hållbar urban utveckling, analysera framgångsrika fall av sociala rörelser i Latinamerika, som har försökt att kräva “rätten till staden” i urbana miljöer inom exportfrizoner. Forskningsfrågorna är: Vad kan vi lära oss av sociala rörelser inom exportfrizoner? Hur kan fler sådana rörelser uppmuntras? Hur har sådana rörelser initierats och utvecklats? Vad bidrar till och vad hindrar dess sociala rörelser? Vilka förändringar har sådana rörelser medfört? Om man beaktar vad människor inom exportfrizoner värderar, när kan en social rörelse anses framgångsrik?

Senast uppdaterad av Magnus Jando