Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prostitutionens skilda villkor

Kontaktperson: Sven-Axel Månsson
Ansvarig: Sven-Axel Månsson
Medarbetare: Charlotta Holmström och Anna Hulusjö
Finansiär: Brottsoffermyndigheten
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/kossa

I ett forskningsprojekt om prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Norden (Holmström & Skilbrei 2008) konkluderas att den nordiska prostitutionsmarknaden i viktiga avseenden har förändrats under senare år; den är mer differentierad än tidigare bl.a. som en följd av globalisering och teknologisk utveckling (O´Connell Davidson 1998; Bernstein 2007). Detta har gjort att även de förhållanden som gör att kvinnor går in i och förblir i prostitutionen blir mer differentierade. Denna situation ställer nya krav på utformningen av sociala insatser. Därtill konstateras att kunskapen om prostitutionens förekomst och omfattning är ytterst begränsad (Holmström & Skilbrei 2008). I klartext betyder det att den kunskap om kvinnor i prostitution i Sverige som producerades under 1970-tal, tidigt 1980-tal är i behov av att uppdateras. Framförallt finns det behov av att ta ett större grepp om prostitutionens mer differentierade karaktär samt hur denna differentiering påverkar och präglar kvinnors erfarenheter och upplevelser idag. Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för kvinnors situation i heterosexuell prostitution och belysa den differentierade prostitutionsmarknadens skilda kontexter och sammanhang. I studien läggs särskild vikt vid att skapa kunskap om erfarenheter och upplevelser av olika typer av prostitution och syftar till att undersöka kontextens betydelse för vägen in och livet i prostitutionen; 1) Hur ser vägarna in i prostitutionen ut och i vilken utsträckning präglas de av den specifika prostitutionsarenan? Stämmer exempelvis antagandet att tröskeln in i prostitutionen har sänkts bl.a. som en effekt av de senaste decenniernas teknologiska utveckling (mobiltelefon, Internet)? Hur kan detta förstås och tolkas? 2) Hur skiljer sig erfarenheter och upplevelser av prostitution åt, beroende av prostitutionskontext? Hur ser kvinnors handlingsutrymme i prostitutionen ut och i vilken utsträckning skiljer sig detta åt, beroende på sammanhang? Hur ser upplevelserna av våld, tvång, sårbarhet och riskutsatthet ut? I vilken utsträckning skiljer sig prostitutionens skadeverkningar åt, beroende av prostitutionssammanhang?  Att se till prostitutionsmarknadens mångfald och komplexitet är av stor betydelse i relation till utformningen av adekvata sociala insatser och rättslig hantering. Exempelvis gällande förståelsen av kvinnors exitprocesser är det av stor vikt att skilja mellan olika kontexter och dessa kontexters betydelse för hur kvinnor lämnar prostitutionen (Hedin & Månsson 1998; Sanders 2007).

Senast uppdaterad av Magnus Jando