Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål - en kartläggning av aktörer och relationer

Kontaktperson: Charlotta Holmström
Ansvarig: Charlotta Holmström
Medarbetare: Sven-Axel Månsson och Lars Plantin
Finansiär: Länsstyrelsen i Stockholm
Tidsram: 2009-10-01 -- 2010-10-15
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap
Hemsida: http://www.mah.se/kossa

Syftet med studien är tudelat. Dels avser studien att kartlägga de aktörer och nätverk som är verksamma på fältet prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Dels avser den att undersöka möjligheterna att skapa kontinuerlig och tillförlitlig kunskap på området. Studiens första del syftar till att skapa en överblick över de aktörer som är verksamma på fältet. Ambitionen i denna del är att kartlägga aktörer och nätverk samt undersöka hur skilda samhälleliga aktörers uppdrag är formulerade. Av särskilt intresse är att belysa gemensamma och skilda ambitioner med arbetet och undersöka hur ”ovanifrån” kommande ambitioner och syften implementeras i det praktiska arbetet med frågan. I denna del fokuseras ett flertal nivåer: internationell nivå, nationell nivå, regional nivå och lokal nivå. I kartläggningen ämnar vi inkludera såväl verksamheter som arbetar med området direkt, som de verksamheter som inte arbetar direkt med prostitution och människohandel för sexuella ändamål, men som genom sin praktik kommer i kontakt med frågan. I studiens andra del undersöker och analyserar vi möjligheterna att skapa kontinuerlig och tillförlitlig kunskap om området prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Här vill vi undersöka huruvida, och i sådana fall på vilket sätt, samhälleliga aktörer som arbetar med frågan kan användas för en kontinuerlig kunskapsinhämtning. Vi avser främst behandla frågor som berör möjligheter och hinder för att skapa en såväl bredare som djupare kunskap om området. I denna del ämnar vi samarbeta med och inhämta kunskap från det vi kallar samhälleliga välfärdsaktörer, såsom myndigheter, samt organisationer inom den s.k. tredje sektorn, såsom frivilligorganisationer. Men vi vill också undersöka möjligheterna att i denna del explorera former för samverkan med enskilda aktörer och nätverk av aktörer, som på olika sätt har egna erfarenheter av eller nära knytning till olika delar av prostitutionsvärlden. På denna punkt vill vi anknyta till metoder och erfarenheter inom det område som brukar benämnas participatorisk forskning eller aktionsforskning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando