Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Projekt ALHVA

Kontaktperson: Annelie Björkhagen Turesson
Ansvarig: Annelie Björkhagen Turesson
Samarbetspartner: Fil.dr. Birthe Hagström, Malmö stad
Finansiär: Statens folkhälsoinstitut
Tidsram: 2013-02-02 -- 2015-03-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

 

Huvudsyftet med projekt ALHVA är att hjälpa socialt utsatta familjer i Malmö med spädbarn där en eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem. I många av dessa familjer uppstår det dessutom sekundära problem som till exempel social isolering och ekonomiska bekymmer.

Projektet består av två delar: en behandlingsdel och en forskningsdel. Det är ett samverkansprojekt mellan institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola, som har ansvar för forskningsdelen, och sociala resursförvaltningen i Malmö stad som ansvarar för behandlingsdelen. De föräldrar som projekt ALHVA har som målgrupp, har svårt att tillgodogöra sig det generella stöd som erbjuds barnfamiljer via socialtjänst, barnhälsovård och inom Barnpsykiatrins spädbarnsverksamhet. För denna mest utsatta grupp föräldrar finns ofta ingen hjälp att erbjuda, många gånger erbjuds enbart en praktisk insats i hemmet, t.ex. avlastning med barnet eller hjälp med enklare hushållsgöromål under spädbarnsåret.

Förhoppningen med att utveckla projekt ALHVA är att man redan under spädbarnsåret ska kunna hjälpa föräldrar och barn från en risksituation till en vardag som är tillräckligt bra för att möjliggöra en god psykisk och fysisk utveckling hos barnet. För att hjälpa föräldrarna ska behandlingsteamet använda sig av en hembaserad psykoedukativ behandlingsmetod i kombination av nätverksarbete. Behandlingsteamet ska även samverka med socialtjänst, sjukvård och förskola för att hjälpa familjen utifrån ett helhetsperspektiv.

Den övergripande frågeställningen för forskningsdelen i ALHVA är om det är möjligt, att med hjälp av ovan beskrivna behandlingsmetod utvidga föräldraförmågan så att den tillsammans med kompletterande stöd blir tillräcklig utifrån barnets behov. För utvärdering planeras att kombinera longitudinella samtal (under projekttiden) med föräldrar och professionell personal med validerade självskattningsformulär – Vineland - II. Därtill planeras att vid ett tillfälle intervjua sjuksköterskan på barnhälsovården utifrån barnens utveckling, samt att göra en beskrivning av erfarenheter gjorda i nätverksarbetet, samverkansarbete med andra verksamheter t.ex. socialtjänst och förskola.

Description in English

 

The main aim of the project ALHVA is to support disadvantaged families in Malmö with infants where one or both parents suffer from mental illness or substance abuse problems. In many of these families also occur secondary problems such as social isolation and financial conditions.

 

Project ALHVA consists of two parts - treatment and research. The project is in collaboration with Malmö University, which is responsible for the research aspect, and the Social Services in Malmö, which is responsible for the treatment part. The parents that the project ALHVA relates to, cannot benefit from the general support system offered to vulnerable families. The parents have big and long-term difficulties such as mental illness and substance abuse. They are often isolated and have financial conditions. Society's support system has, in general, little to offer these families, in most cases only a practical contribution in the home, such as relief with the child or help with simple household tasks during the infancy.

 

The expectation is that the development of project ALHVA can help the parents and children from a dangerous situation to a more adequate situation, which means a good mental and physical development of the child. To help the families, the team will use home-based psycho-educational methods. It is also important to support the families to create a stable network of helpful persons that are able to help the families during difficult periods. The treatment team will also collaborate with social services, health care and pre-schools to help families in a holistic way.

 

The overarching aim of the research aspect of the project is to examine if it is possible using the above described method of treatment, together with the additional support to expand the parental ability, so as to gain sufficient skills to fulfill the child 's needs. The evaluation is planned to combine longitudinal interviews (during the project) with parents and professional staff and validated self-assessment questionnaires - Vineland - II. In addition, we plan to make an interview with the nurse at the Child Health Center to follow up the development of the child, and also to make a description of the experiences made within the networking and the collaboration work, e.g. Social Services and pre-schools.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando