Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Professionalization and academy influence on gerontological social work

Contact person: Irena Dychawy Rosner
Responsible: Irena Dychawy Rosner
Co-workers: Linda Lill
Partner: Attendo, Äldreomsorger Malmö Stad
Funding: Malmö högskola
Timeframe: 2013-03-01 -- 2015-12-31
Faculty/Department: Faculty of Health and Society, The Department of Social Work, Social Vulnerability and Social Work
Subject: Tvärvetenskap

Concurrently with demographics indicating an increasingly aging population, the need for social progress towards an intensified focus on vocational skills and qualifications as well as a development of sustainable welfare and concern for the elderly people is being strengthened. Researches within the area points out the need to elevate the level of education in health care and specially trained employees with specialized skills in gerontological social work and pedagogical approach to social care are requested.

Changes in the care of the elderly people have rendered a professional social care that is more specialized and concentrated to be provided only to the elderly persons requiring it the most support (Swedish National Board of Health and Welfare, 2010). Policy documents concerning higher education in Sweden emphasize that education should promote a sustainable development. A university college degree with qualifications in the subject area at the Programme for Pedagogic Social Work with the Elderly – as it has been, but also is being developed – is seen as an important prerequisite when hiring for employment as well as a way to strengthen the interface between the university college and the various stakeholders involved in the field of health and social care. In order for this type of processes to be successful, it is important to bear in mind how various professionalization processes turn out and how networks are being formed from the perspective of all stakeholders concerned.

Question formulations that the project will highlight are:

- What are the notions about the various professional roles of a person with a degree in pedagogic social work with the elderly rendered by students, alumni and agents/participants of the field?

- How do the students and involved participants perceive their professional boundary crossing work and qualification requirements in daily practice?

- How can relations between academization, practical vocational training and existing arenas of professional work have an impact on professionalization processes for people with a degree in pedagogic social work with the elderly?

- Haw do the involved students and practitioners perceive the consequences and results of the implementation and work of change by a person with a degree in pedagogic social work with the elderly to be at a work place providing nursing care for the elderly?

Methodologically, the project can be seen as an introductory phase within action research (AR). AR is regarded as an experimental research method for development and change, and the method of analysis is perceived to be a suitable operational and analysis framework for the complex relationships between succinct dimensions regarding theory, practice, professionalism and knowledge of experience (Reason and Bradbury, 2001). Action research, which has an inherent ambition to involve practitioners, pursues an intimate relationship with common practice and is founded on collaboration and active actions in order to engineer work of change (Dychawy Rosner, 2012).

Beskrivning på svenska

I takt med att den demografiska bilden visar på en ökande population av äldre stärks behovet av samhällsutveckling mot kompetensintensifiering och utveckling av hållbara omsorger om äldre personer. I forskning inom området påpekas behov på höjd utbildningsnivå och det efterfrågas anställda med en specialiserad kompetens inom socialt arbete, pedagogiskt arbete och hälso- och sjukvård. Förändringar inom äldreomsorgen har medfört att den hjälpen som tillhandahålls är mer selektiv och koncentrerad till mest behövande äldre (Socialstyrelsen, 2010). I policydokument kring den högre utbildningen markeras att utbildning bör främja en hållbar utveckling. Högskoleexamen med kompetens i det äldrepedagogiska ämnesområdet håller på att utvecklas och Äldrepedagogprogrammet ses som en viktig förutsättning för rekrytering till anställning och för att kunna stärka kontaktytorna mellan högskolan och verksamhetsaktörer. För att den typen av processer skall bli framgångsrika är det viktigt att tänka på hur professionaliseringsprocesser gestaltas och hur nätverk och kunskap utformas ur alla berörda aktörers synvinklar.

Frågeområden som det aktuella projektet vill belysa är

- Vilka uppfattningar om äldrepedagogens professionella yrkesroller återges av studenter, alumner och fälltsaktörer?

- Hur uppfattar studenterna och berörda aktörer gränsarbete och kompetenskrav i vardagspraktik?

- Hur kan relationer mellan akademisering, yrkespraktik och existerande professionsarenor påverka professionaliseringsprocesser för äldrepedagoger?

- Vilka konsekvenser upplever de berörda aktörerna av äldrepedagogen som implementerings- och förändringsagent inom verksamheter som driver omsorger om äldre?

Projektet ingår metodologiskt som en inledande fas i aktionsforskning (AR), betraktad som en experimentell forskningsmetod för utveckling och förändring, ansedd som lämplig handlings- och analys ram för den sammansatta och komplicerade relationen mellan kärnfulla dimensioner rörande teori, praktik, professionalitet och praktikerkunskap (Reason and Bradbury, 2001). Angreppssättet strävar att vara praxisnära med ambitioner att involvera praktiker och bygger på samverkan samt aktivt handlande för att iscensätta ett förändringsarbete (Dychawy Rosner, 2012).

Senast uppdaterad av Magnus Jando