Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Profession i förändring: Idén om universella kärnkompetenser och deras påverkan på sjuksköterskans yrkesfunktion i utbildning och yrkesverksamhet.

Kontaktperson: Elisabeth Carlson
Ansvarig: Elisabeth Carlson
Finansiär: Centrum för professionsstudier (CPS) vid Malmö högskola
Tidsram: 2014-01-20 -- 2014-12-31
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Institutionen för vårdvetenskap
Hemsida: http://mah.se/cps

Globalt står hälso- och sjukvården inför stora utmaningar såsom ökande klyftor av hälsa/ohälsa, ökad risk för pandemier med snabb spridning, en ökande andel äldre i samhället, skenande kostnader för hälso-och sjukvård samt ojämlik tillgång till vård och utbildning. För att klara dessa utmaningar och garantera patientsäkerhet med bibehållen hög vårdkvalitet samt för att kunna möta patienters komplexa vårdbehov krävs ett samarbete över professionsgränser där arbetet sker utifrån följande grundläggande kärnkompetenser: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Implementering av kärnkompetenserna i relation till sjuksköterskeprofessionen domineras av det arbete som har bedrivits vid institutet Quality and Safety Education for Nurses (QSEN) i USA sedan 2007. I svensk sjuksköterskeutbildning kan man anta att implementering av kärnkompetenserna endast påbörjats genom de varierande och ibland otydliga formuleringar som återfinns i nuvarande och befintliga utbildningsplaner. Projektets övergripande syfte är att undersöka hur professionell kunskap och kompetens formas och omformas i relation till utbildning, yrkesliv och föränderliga krav från det omgivande samhället.

Följande forskningsfrågor kan ses som utgångspunkter för projektet:

  • Vilken påverkan på professionell identitet, funktion och kompetens får implementering av kärnkompetenserna?
  • Är kärnkompetenserna universella? Är det därmed oproblematiskt att ”kopiera” kompetenser från ett kulturellt (i såväl socialt som utbildnings- och organisatoriskt hänseende) sammanhang till ett annat?
  • Vilka diskurser styr/har styrt framväxt och implementering av kärnkompetenserna?
  • Hur tydliggörs, diskuteras och tränas kompetenserna i de olika kontexter där de ska användas? Frågor kring det transformativa lärandet/undervisningen för att utveckla reflektion, kritiskt tänkande och samarbetsförmåga behöver studeras.

Forskningsfrågorna behöver belysas på såväl strukturell-, organisatorisk- som individnivå och därmed kommer ett flermetodologiskt angreppssätt att användas. Metoderna kommer att variera mellan textanalys av styrdokument och intervjuer med undervisande och forskande lärare vid de lärosäten i Sverige där sjuksköterskeutbildning ges. Intervjuerna kan med fördel kombineras med enkätstudier som syftar till att dels mäta institutionsdrivna projekt där kärnkompetenserna har implementerats, dels sjuksköterskestudenters och yrkesverksamma sjuksköterskors uppfattning av sin professionella kompetens.

Description in English

Globally, health care system faces major challenges such as growing inequalities of health / illness, increased risk of pandemics, an increasing proportion of older people in society, and unequal access to health care and education. To meet these challenges and ensure patient safety while maintaining high quality care requires collaboration across professional boundaries in which the work is based on the following core competencies: Person-centered care; Teamwork and collaboration;  Evidence Based Practice; Quality Improvement; Safety, and Informatics.  Implementation of core competencies in relation to the nursing profession is dominated by the work that has been conducted in the United States since 2007 at the Institute of Quality and Safety Education for Nurses (QSEN). In Swedish nursing education, it can be assumed that the implementation of the core competencies has only started through the varied and sometimes vague statements set out in current and existing curricula. The project's overall aim is to investigate how professional knowledge and skills are shaped and reshaped in relation to education, careers, and the changing requirements of the society. The following research questions can be seen as starting points for the project:

• How will implementation of the core competencies impact on professional identity, function and skills?

• Are the core competencies universal, and therefore unproblematic to "copy" from one cultural context (in social, educational and organizational terms) to another?

• What discourses control / have driven the emergence and implementation of core competencies?

• How are the competencies discussed, reflected on and practiced in the various contexts in which they will be used? Questions about the transformative learning / teaching to develop reflection, critical thinking and interpersonal skills need to be studied.

The research questions need to be addressed at structural, organizational and individual levels, and thus, a mixed methodological approach will be used. Suggested methods at this point are: Textual analysis of policy documents; Interviews with teachers and researchers at the universities in Sweden where nursing education is given. The interviews can be combined with questionnaires designed to measure both institution -driven projects where core competencies are implemented, as well as measuring nursing students and professional nurses' perceptions of their professional expertise.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando