Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Predikande kvinnor och gråtande män - genus och religion i Frälsningsarmén i Sverige 1883-1921

Kontaktperson: FD Johan A Lundin
Ansvarig: FD Johan A Lundin
Medarbetare: Docent Fredrik Nilsson
Finansiär: Vetenskapsrådet
Tidsram: 2010-01-01 -- 2012-12-31
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Syftet är att undersöka hur feminiteter och maskuliniteter förhandlades i Frälsningsarmén i Sverige under perioden 1882-1921. Projektet utvecklar förståelse för hur genus skapas i skärningspunkten modernitet och religion, ett understuderat område. Projektets huvudfrågor är följande: Vilka maskulina respektive feminina identiteter förhandlades fram av Frälsningsarmén? Hur förhandlade män och kvinnor i Frälsningsarmén identiteter i det framväxande moderna samhället? På vilka sätt utmanade dessa identiteter befintliga feminiteter och maskuliniteter? Projektet utgår från Judith Butlers teori om performativitet samt sociologen R.W. Connells maskulinitetsperspektiv. Grundtanken är att uppfattningar om ett biologiskt kön på vars grund genus konstrueras i sig är kulturellt formade och är sköra konstruktioner. De kan utmanas och bli till föremål för förhandlingar. Ett intersektionellt perspektiv används och klass, generation och etnicitet förs in i analysen. Studien är uppdelad i fem teman: inre egenskaper, kropp, ting, ritualer och socialarelationer. Dessa teman innehåller en jämförelse mellan de maskulina respektive feminina ideal som ryms i Frälsningsarméns nyckeltexter och lokala praktiker. Materialet består av korrespondens, dagböcker, minnesskrifter, biografier, skildringar i massmedia, stridsskrifter riktade mot Frälsningsarmén, domstolsmaterial och Stridsropet samt fotografier Metodologiskt görs en närläsning av texter och fotografier med hjälp av diskursanalys.

Senast uppdaterad av Magnus Jando