Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Praktikers lärande om krishantering och deras syn på vad som är skyddsvärt

Kontaktperson: Jerry Nilsson
Samarbetspartner: Kommuner, landsting
Finansiär: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Tidsram: 2010-11-29 -- 2012-11-28
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet fokuserar på kunskapsuppbyggnad och metodutveckling för kommuner och landsting/regioner inom två teman:

  • skyddsvärt
  • lärande 

För tema skyddsvärt är ändamålet att utveckla förståelsen för hur tjänstemän och förtroendevalda i kommuner och landsting/regioner ser på vad som är skyddsvärt och utveckla metoder som stödjer dem i deras arbete med att analysera det skyddsvärda och dess relationer för att åstadkomma en ökad systemförståelse.

För tema lärande är avsikten att utveckla förståelsen för problem och möjligheter att få till stånd effektiva och fungerande lärprocesser om krishantering i kommuner och regioner och utveckla strategier för att åstadkomma kontinuerligt lärande.

Målet är att de kunskaper och den metodutveckling som kommer ur projektet skall kunna omsättas i praktiken av kommuner och landsting men också andra myndigheter. 

 

Description in English

The project is focusing on knowledge-building and development of methods for municipalities and regions for two themes:

  1. what is considered valuable and worth protecting and
  2. Learning about crisis management.

For the first theme the idea is to

  • a) gain understanding about how civil servants and politicians in local authorities and county councils/regions look at what is valuable and worth protecting and
  • b) develop methods that support the civil servants and politicians in their work when it comes to identifying and analyzing what is valuable and worth protecting as part of their crisis preparedness work.

 

For the second theme the idea is develop the understanding for difficulties as well as opportunities in accomplishing a continuous learning process about crisis management in public organisations.

 

The goal is that the knowledge and methods that are developed in the project should be a resource that may be used in practice by the local authorities and county councils as well as by other authorities.

Senast uppdaterad av Magnus Jando