Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

MELLAN JAG OCH ANDRA. Nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande.

Kontaktperson: Lisbeth Amhag
Ansvarig: Professor Feiwel Kupferberg
Medarbetare: Docent Anders Jakobsson
Samarbetspartner: Nina Møller Andersen, Köpenhamns universitet
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2005-09-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Samhällsvetenskap

Sammanläggningsavhandlingen, som är en vidareutveckling av licentiatuppsatsen, består av tre studier om nätbaserade studentdialoger med argumentering och responsgivning för lärande, vars syfte var att undersöka på vilket sätt och i vilken utsträckning studenter använder egna och andras texters meningsinnehåll i diskussionsforumet och hur detta kan analyseras.

Syftet var också att finna struktur och mönster på hur argumentering och responsgivning kan formas, förhandlas och befästas i en nätbaserad kontext. Som teoretisk ram för att kunna undersöka de sociokulturella och dialogiska interaktionerna i en nätbaserad kontext såg jag en möjlig väg att tillföra Bakhtins teorier om dialoger till både sociokulturell teori och Toulmins argumentmodell.

Studierna visar att det sker ett perspektivbyte mellan Bakhtins språkbegrepp och sociokulturell teori som resulterar i ett paradigmskifte till mellan jag och andra genom att studenterna är medaktörer och medförfattare i en gemensam lärprocess.

Publikationer

Amhag, Lisbeth & Jakobsson, Anders. (2009). Collaborative Learning as a Collective Competence when Students Use the Potential of Meaning in Asynchronous Dialouges. Computers &Education, 52(3), 656-667.

Amhag, Lisbeth. (2009). Röster i nätbaserade, asynkrona dialoger. Pedagogisk forskning i Sverige, submitted.

Amhag, Lisbeth. (2009, October 26-30). Voices and Meaning Potentials in Asynchronous Dialouges. Paper accepted for the AACE; E-Learn 2009, World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, Vancouver, BC Canada.

Amhag, Lisbeth & Jakobsson, Anders. (2007). The role of the potential of meaning in asyncronous dialouges in a collective process of collabaration. Paper presented at the EADTU's 20th Anniversary Conference 2007, Lissabon, Portugal.

Description in English

The aim of the study is to examine and to describe in what way student teachers use the subject in asynchronous dialogues as a collaborative learning activity in web-based courses. The students’ contributions to the course assignments, the group responses and the collaborative discussions and dialogues were analysed and interpreted based on Bakhtin’s and Rommetveit’s theories on dialogic interactions, voices and meaning potentials in asynchronous dialogues. The results describe a model and thematic pattern of different levels in dialogues, which students and teachers can use as a tool for net-learning activities through dialogic interactions with others.

Senast uppdaterad av Magnus Jando