Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Postoperativ återhämtning hos barn

Kontaktperson: Ann-Cathrine Bramhagen
Ansvarig: Ann-Cathrine Bramhagen
Medarbetare: Ewa Idvall
Samarbetspartner: Mats Eriksson Örebro, Ulrica G Nilsson Örebro/Umeå, Lars Brundin Linköping, Mats Karling Norrlands universitetssjukhus, Elisabeth Eriksson Linköping, Sue Mugelli-Harden Skånes universitetssjukhus, Agneta Anderzen-Carlsson Örebro
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2011-09-01 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap
Ämne: Medicin

Många patienter som genomgår kirurgiska ingrepp är nöjda men det förekommer också smärta, illamående, yrsel och trötthet. Systematisk uppföljning av postoperativ återhämtning är viktigt för att få en klar bild av patientens tillstånd och för att förebygga komplikationer, identifiera symptom och att ge stöd till patienten och närstående. För att kunna utföra detta krävs validerade och reliabilitetstestade frågeformulär. Sådana finns för vuxna patienter men inte för barn. Vidare är det en viktig forskningsetisk fråga att inkludera barn i forskning om frågor som rör dem själva.

Syftet med projektet är att i en population av barn, 4 – 12 år, som genomgår tonsilloperation, utveckla och testa ett frågeformulär för bedömning av patientrapporterad postoperativ återhämtning samt beskriva barnets och förälderns upplevelser av den postoperativa återhämtningen.

Postoperative Recovery in Children (PRiC) har utvecklats genom att inspireras främst av ett instrument för vuxna. PRiC-formuläret har av de projektansvariga utarbetats i två versioner; en ”traditionell” dvs. påstående och svar i skrift och en som förutom påståenden och svar i skrift innehåller bilder/foton till varje påstående. 

Datainsamling sker postoperativt dag 1, 4, och 10 från 500 barn i åldern 4-12 år som opereras vid Öron-, Näsa-, Hals-enheter vid Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus och Capio Läkargruppen i Örebro. PriC valideras mot Post Hospital Behaviour Questionnaire (mäter beteendeförändringar efter sjukhusvistelsen hos barn) som fylls i av barnets förälder dag 10. Vidare avses att hämta data från det Nationella Kvalitetsregistret ”Tonsilloperation” för att samköra med studiens insamlade data. I detta register ingår indikation för operation, operationstekniker, blodstillningsmetod, komplikationer och uppföljning efter 30 dagar och 6 månader. Det innebär att olika grupper kan jämföras och analyseras i förhållande till den postoperativa återhämtningen utifrån barnets perspektiv.

I en andra delstudie kommer innehållet i PRiC att valideras genom att intervjua 20 barn deras om upplevelser av den postoperativa återhämtningen och 20 föräldrar om hur de upplevde barnets postoperativa återhämtning. Intervjuerna analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Barn och föräldrar från Umeå, Örebro och Malmö rekryteras.

Description in English

Many patients are satisfied after surgical procedures but there is also pain, nausea, and fatigue. A systematic monitoring of post-operative recovery is important to get a clear picture of patient condition and to prevent complications, identify symptoms and provide support to patients and families. To perform this, questionnaire must be developed.

The purpose of this project is to develop and test a questionnaire in a population of children, 4-12 years, undergoing tonsillectomi.

Data collection will be performed 1, 4, and 10 days after surgery from 500 children aged 4-12 years at the Örebro University Hospital, Norrland University Hospital, Skåne University Hospital and Capio Läkargruppen in Örebro.

In a second study, 20 children and 20 parents will be interviewed concerning the child´s recovery. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. Children and parents from Umeå, Orebro and Malmo recruited

Senast uppdaterad av Magnus Jando