Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Polisens arbetsmetoder och implementering inom narkotikabekämpningen, insikter genom vetenskapliga experiment

Kontaktperson: Mia-Maria Magnusson
Ansvarig: Marie Torstensson Levander
Medarbetare: Peter Lindström och Mia-Maria Magnusson
Samarbetspartner: Polismyndigheten, Region Stockholm, Regionkansliet
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2017-01-09 -- 2017-12-31
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för kriminologi
Hemsida: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Halsa-och-samhalle-startsida/Institutioner/Institutionen-for-kriminologi/

Till berörda forskningspersoner

Forskningspersoner är de personer som varit föremål för polisens ingripande mot narkotikabrott under perioden 20160222 tom 20160424 i Stockholm, området kring Sergels Torg. Deltagandet är helt frivilligt och om du som forskningsperson inte önskar medverka kontakta forskaren som genomför projektet: peter.lindstrom@mah.se 0702473181 alternativt mia-maria.magnusson@mah.se 0707536474. Huvudforskningsman är Malmö högskola och huvudansvarig forskare är Marie Torstensson-Levander, prefekt för kriminologiska institutionen. 


I denna studie kommer material från ett polisiärt experiment i narkotikabekämpningen att analyseras med syftet att se om vetenskapliga experiment kan implementeras och skapa underlag för vetenskapliga utvärderingar av polisens arbetsmetoder. I Stockholms innerstad i området kring Sergels Torg fick 25 poliser randomisera sitt användande av motiverande samtal med missbrukare efter ingripande mot brott för att sedan kunna göra en återfallsmätning på narkotikabrott med syftet att som om experimentgruppen som fick motiverande samtal skiljer sig åt mot gruppen som inte fick motiverande samtal. På så vis antogs verktyget motiverande samtal kunna utvärderas utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Relaterat till implementeringsteorier, experimentell kriminologi och polisvetenskaplig forskning avser studien besvara frågor kring att genomföra randomiserade experiment i polispraktik, vetenskaplig utvärdering av polisverksamhet och prakademiker i polisverksamheten. Studien ska leda till att ge exempel på sätt att utvärdera polisiär praktik på gatan samt möjligheter och svårigheter i att genomföra experiment i polisverksamheten. 

Description in English

In this study an experiment in police practice is described and analysed to answer if scientific experiments can be implemented and create a base on which conclusions can be drawn to evaluate methods in police practice. In the inner city of Stockholm 25 police officers randomized their usage of motivational talks with reported addicts with the aim to later on measure their relapse in narcotic crime, comparing the experiment group to the control group. By this the police wanted to see if motivational talk could be seen as preventive. Relating to implementation theories, experimental criminology and policing, this study aims to answer questions on conducting experiments in police practice, scientific evaluation on police enforcement and pracademic perspectives in police business. The study shall create an example on how to evaluate police practice on the street and possibilities and difficulties in conducting experiments in policing. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando