Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Sex i Sydsverige - Tjugo år efter sex i Sverige

Kontaktperson: Charlotta Löfgren Mårtenson och Jakob Tornberg
Ansvarig: Charlotta Löfgren Mårtenson
Medarbetare: Eva Elmerstig, Sven-Axel Månsson, Anette Agardh, Lunds universitet, Suzann Larsdotter och RFSU
Samarbetspartner: Lunds universitet och RFSU
Finansiär: CSS
Tidsram: 2016-05-01 -- 2016-08-01
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Forskningscentrum: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Tvärvetenskap

Två stora nationella sexualvaneundersökningar har genomförts med tjugo års mellanrum, den senaste, Sex i Sverige – Om sexuallivet i Sverige år 1996. Därefter har ingen befolkningsbaserad sexualvaneundersökning genomförts, trots att ett flertal omvälvande samhälleliga förändringar på sexualitetens område inträffat, vilket skapat ett stort behov av en ny och uppdaterad studie. Ett exempel är internets och sociala mediers genombrott med nya mötesplatser och informationssajter för kärlek och sexualitet samt lättillgänglig och ofta gratis pornografi. Dessutom har normerna kring kön, sexuell läggning och sexuella livsstilar förändrats och ett kritiskt perspektiv på heteronormen har tillkommit. Därtill existerar olika parallella, ofta motstridiga, kulturella normer för kärlek och sexualitet utifrån det alltmer globaliserade och mångkulturella samhället.

Under våren och sommaren 2016 kommer CSS att utföra ett pilotprojekt där vi ska studera sexualvanor i Skåne. Pilotstudien baseras på enkäten från Sex i Sverige, där ett antal frågor väljs ut, uppdateras och skickas till ett representativt urval i åldrarna 35-55 år. Vi vet en hel del om ungdomar och sexualitet, men kunskaperna är begränsade gällande åldersgruppen 35-55. Den är intressant på många sätt, då dessa individer ofta befinner sig i skärningspunkten mellan olika livsfaser, exempelvis som medelålders och samtidigt småbarnsföräldrar. Därtill berörs gruppen av samhälleliga ideal kring ungdomlighet och ett aktivt sexliv, samtidigt som annan forskning visar att många lider brist på sexuell lust och känner sig pressade mellan yrkes- och familjeliv. Allt fler söker också hjälp för sexuella och relationella problem.

Resultaten kommer att ligga till grund för artiklar och ansökningar om externa medel för en mer omfattande nationell Sex i Sverige-studie.

Description in English

The most recent national survey on sexual habits, “Sex in Sweden – On Sexual Life in Sweden”, was conducted in 1996, but since then there has been no nationwide survey on sexual habits sampling the general population. In recent decades a number of major societal changes have occurred in the area of sexuality, which suggests a need for a new, updated study. One example of this is the breakthrough of the internet and social media with new meeting places and information sites on love and sex, as well as easily accessible, often free-of-charge pornography. In addition, norms on gender, sexual orientation and sexual lifestyles have changed as well as the introduction of a critical perspective on the hetero norm. Added to this there are some parallel, often contradictory, cultural norms on love and sex stemming from an increasingly globalized and multicultural society.

During the spring and summer of 2016 CSS will conduct a pilot study where we will study sexual habits in Scania, southern Sweden. The pilot is based on the survey used in “Sex in Sweden”, where a number of questions are chosen, updated and sent to a representative sample in the age span 35-55 years old. We know a lot about youths and sexuality, but to date the knowledge of the 35-55 year age group is limited. However, this age group is interesting, as these individuals are situated between different phases of life, for example being middle-aged and often at the same time parents of young children. Added to this, the group is affected by societal norms on youthfulness and an active sex life while research has shown that many lack sexual desire and feel squeezed between work and family life. Many more are seeking help with issues on their sex life and relationships.

The results are to form the basis of written articles as well as grant applications for conducting the survey on a national scale.

Senast uppdaterad av Magnus Jando