Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pilotprojekt 1: Multi-level Governance

Kontaktperson: Magnus Johansson
Ansvarig: Joakim Forsemalm MISTRA Urban Futures
Medarbetare: Stig Montin Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, Kerstin Elias Göteborgsregionens kommunalförbund, Lars Lilled Sociala resursförvaltningen Göteborgs stad och Elin Johansson Länsstyrelsen Västra Götaland
Samarbetspartner: MISTRA Urban Futures
Finansiär: Malmö högskola, MISTRA Urban Futures
Tidsram: 2010-05-01 -- 2011-10-31
Forskningsprofil: Urbana studier
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Urbana studier
Ämne: Samhällsvetenskap

När kunskap byggs och politik formas för att främja social, ekologisk och ekonomisk hållbar stads- och regionutveckling så sker det ofta i samverkan mellan olika aktörer. Politiker, tjänstemän, forskare och vanliga medborgare förväntas vara delaktiga i formandet av en god samhällsutveckling. Det finns i detta sammanhang en grundsyn som säger att alla är kunskapsbärare, alla är kunskapsproducenter och alla är kunskapsanvändare. Inte minst handlar det om att forskning och praktik skall föras samman på ett produktivt sätt, framför allt genom att forskare och praktiker samarbetar. Det senare kallas också för transdisciplinär kunskapsutveckling.

När olika nivåer i den offentliga politiken och förvaltningen samordnas och samtidigt samverkar med andra självständiga organisationer, myndigheter och andra aktörer kallas det för flernivåstyrning.  Styrning skall då ses i ett vidare perspektiv än i klassisk hierarkisk mening. Med styrning kan avses att med olika medel transformera kunskap och idéer till önskvärda handlingar som leder till önskvärda mål. Eftersom flernivåstyrning betraktas som ett bra sätt att främja hållbar utveckling, men samtidigt är en ganska komplicerad historia, finns det anledning att undersöka hur detta faktiskt går till.

Mistra Urban Futures Pilotprojekt 1 syftar till att beskriva och analysera samarbeten mellan flera sektorer och över flera nivåer i styrningen av hållbar utveckling. Den övergripande frågeställningen är följande: Vilken kunskap och vilka erfarenheter finns att ta tillvara för att utveckla effektiva strategier för ett transdisciplinärt samarbete i riktning mot en hållbar stads- och regionutveckling?

Pilotprojektet pågår fram till november 2011 och ett antal processer skall studeras. Dessa är Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) rådslagsprocess, framtidsprogrammet för kollektivtrafiken (K2020), Göteborgs stads arbete med en socialt hållbar utveckling (S2020) samt utvecklingen av stråket i Rosengård. I pilotprojektets arbetsgrupp ingår både praktiker och forskare. Under resans gång kommer det att genomföras ett flertal sammankomster (workshops) där de olika processerna kommer att studeras och diskuteras. Vidare kommer en referensgrupp att vara knuten till pilotprojektet som kommer att fungera som ”bollplank” i samband med att olika texter skrivs. Ett planerat utflöde av projektarbetet är en ”kokbok” där viktiga lärdomar av flernivåstyrningen kommer redovisas.

Senast uppdaterad av Magnus Jando