Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogik i distansundervisning och nätbaserat lärande

Kontaktperson: Lisbeth Amhag
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling inom högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-10-01 -- 2013-09-30
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Hemsida: http://mah.se/postdok

Under det senaste decenniet har distansutbildning stadigt ökat både nationellt och internationellt (ICDE, 2009; Högskoleverket, 2010). Det är idag den högskolesektor som växer snabbast, i motsats till annan högskoleutbildning som inte haft motsvarande ökning. Sedan 2002 har antalet helårsstudenter på distansutbildningar ökat med 100 procent. Kartläggningar i Sverige visar att var femte student idag studerar helt eller delvis på distans. Två tredjedelar av distansstudenterna är kvinnor och en tredjedel män. Distansstudier har därmed ökat tillgängligheten och potentialen till högre utbildning, vilket medfört ett nytt sätt att undervisa på och lära sig i och med. Vad kan högskolan göra för att möta den ökade efterfrågan på distansundervisning som garanterar både hög utbildningskvalitet och prestationsgrad?

Det som karaktäriserar nätbaserad undervisning är att den oftast genomförs med ett geografiskt avstånd mellan lärare och de studerande kring ett bestämt kursinnehåll. Därmed ökar behovet på varierande pedagogik, didaktik och digitala tillämpningar beroende på om studierna sker synkront, under samma tid via exempelvis e-mötessystem, chatt, mobiltelefon, mobila applikationer, webbkamera och telefon/skype eller asynkront, i olika tid och rum via exempelvis nätbaserade diskussionsfora, blogg, mail eller sms.

Syftet med forskningen under postdoktor programmet är att utforska vidare om pedagogiken i distansundervisning och nätbaserat lärande som är av hög kvalitet och prestationsgrad för att kunna möta den ökade efterfrågan på distansstudier. Syftet är dessutom att tillämpa kompletterande e-mötesplatser i en nätbaserad lärmiljö och undersöka hur kursinnehållet och prestationerna kan bedömas och examineras formativt som summativt. Metodmässigt kommer jag att undersöka, jämföra, analysera och beskriva möjliga e-didaktiska strategier för distansundervisning och lärande bedömning som främjar studenters kunskapsutveckling, samarbetslärande, självvärdering och kritiska förmåga. De huvudsakliga frågeställningarna är:

• Vilka e-didaktiska strategier främjar studenters kritiska förmåga och självvärdering?
• På vilket sätt och i vilken omfattning stöder e-redskapen dialogiska interaktioner för studenters egen och andras kunskapsutveckling?
• Hur kan kursuppgifterna bedömas och examineras i en nätbaserad multimodal lärmiljö?

 

 


 

Senast uppdaterad av Magnus Jando