Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

På vetenskaplig grund’ – manualbaserat socialt arbete i utbildning och praktik

Kontaktperson: Elizabeth Martinell Barfoed
Finansiär: Centrum för professionsstudier (CPS)
Tidsram: 2010-03-01 -- 2013-02-28
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)

Tillsammans med docent Katarina Jacobsson, Socialhögskolan i Lund, undersöks vilka konsekvenser kraven på ett evidensbaserat socialt arbete får för socionomer: Hur görs evidens bland socialarbetare i deras vardagliga yrkesutövning? Vilka implikationer har detta för utbildning och professionalisering? Studien har en kunskapssociologisk och socialkonstruktionistisk ansats. Genom etnografisk metodologi (kvalitativa intervjuer, fältstudier och dokumentanalys) kommer det manualbaserade sociala arbetet att undersökas utifrån socionomens synvinkel.
En jämförande studie med medicinskt evidensbaserat arbete (pågående projekt Katarina Jacobsson) kommer också att göras.

Senast uppdaterad av Magnus Jando