Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Olika modeller för tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska – förutsättningar och konsekvenser

Kontaktperson: Prof. Anna-Lena Tvingstedt
Ansvarig: Prof. Anna-Lena Tvingstedt
Medarbetare: Prof. Margerth Drakenberg, docent Berit Wigerfelt, projektledare Eva Morgan och med.dr. Eva-Kristina Salameh
Samarbetspartner: Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Lärarutbildningen, Universitetssjukhuset MAS och IMER, Kultur och samhälle
Finansiär: Vetenskapsrådet (UVK)
Tidsram: 2006-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Lärarutbildningen, Språk migration och samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Över 1.5 miljoner människor i vårt land har svenska som sitt andraspråk och närmare 15% av eleverna i grundskolan har ett annat modersmål än svenska. Skolverkets statistik visar att elever med annat modersmål uppnår genomsnittligt sämre skolresultat än elever med svenska som modersmål. Andelen elever som inte uppnår behörighet för nationella program i gymnasiet är dubbelt så hög bland dessa elever (ca 20%) som genomsnittet (Skolverket, 2004). Med låga betyg i grundskolan är inträdet till gymnasiet stängt och arbetslöshet och utanförskap väntar. Ungdomar med utländsk bakgrund är de som drabbas hårdast av en sviktande arbetsmarknad. Arbetslösheten var i slutet av 2003 tre gånger så hög bland utomnordiska medborgare som bland svenskar. Att elever med annat modersmål uppvisar sämre skolprestationer än inhemska elever har också visats i internationella studier, inte minst i de s.k. PISA-rapporterna (2001, 2004). Bilden är entydig även om smärre skillnader mellan länderna kan iakttas.

Skolsituationen i storstäderna skiljer sig markant från övriga landet. Mer än hälften av eleverna i Malmö har utländsk bakgrund men andelen varierar mycket mellan olika stadsdelar. I vissa områden har 75%-100% av eleverna utländsk bakgrund. Skolan ställs därför inför kravet att utveckla nya metoder och arbetssätt för att möta elever med olika etnisk, språklig och social bakgrund. En av de största språkgrupperna är den arabisktalande. Flera skolor i Malmö har påbörjat utveckling av arbetssätt som innefattar olika former av tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska. Utmärkande är att varje skola utvecklar sina egna modeller anpassade efter de möjligheter och förutsättningar som finns på respektive skola. Olika undervisningsmodeller nyttjas, ofta utan möjlighet till långsiktighet, genomarbetade perspektiv eller uppföljning av erhållna resultat. Behovet att kartlägga betingelserna för och konsekvenserna av olika pedagogiska organisationsmodeller såväl för skolan som för elevernas språkliga, kognitiva och sociala utveckling är stort. Det finns också ett stort intresse hos de aktuella skolorna för samverkan med Malmö Högskola i syfte att utveckla, dokumentera och analysera den tvåspråkiga undervisningen. Hyltenstam (2001) påtalar också skolans behov av att granska den undervisning som bedrivs för elever med annat modersmål, med avseende på vem som undervisar, vad som händer i klassrummet, hur elevernas språkfärdighet utvecklas och hur eleverna tillägnar sig ämneskunskaper. Avsikten med föreliggande studie är därför att analysera förutsättningar för och konsekvenser av olika modeller för att organisera och genomföra tvåspråkig undervisning på svenska och arabiska, på några skolor i Malmö.

Projektets övergripande syfte är att i en longitudinell studie dokumentera och analysera språk och kunskapsutvecklingen hos elever som erhåller tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska samt att relatera denna utveckling till den tvåspråkiga undervisningens organisation och genomförande, till relevanta bakgrundsvariabler samt till samhällelig kontext. Studien utgör en tvärvetenskaplig praxisnära skolstudie som grundar sig i såväl forskningsfrågor som frågor väckta inom ramen för skolornas praktiska verksamhet.

Frågor vi söker svar på är:

  • Hur organiseras, utformas och utvecklas den tvåspråkiga undervisningen på olika skolor och varför?
  • Vilka faktorer i skolan och i det omgivande samhället inverkar styrande på detta och hur?
  • Vilka konsekvenser får den tvåspråkiga undervisningen för skolans arbete och personal?
  • Vilka konsekvenser får olika former av tvåspråkig undervisning för elevernas språkliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling?
  • Hur ser föräldrarna på den tvåspråkiga undervisningen och vilka konsekvenser får detta för såväl skolans arbete som elevernas utveckling?

Publikationer

Tvingstedt, A-L., Drakenberg, M., Morgan, E., Salameh, E-K. & Wigerfelt, B. (2005). Olika modeller för tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska - förutsättningar och konsekvenser. Ansökan till Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén, april 2005 (beviljad).

Drakenberg, M., Morgan, E., Salameh, E-K. & Tvingstedt, A-L. (2006). Teaching in a cross-cultural society. Some new and rising demands for the professional teacher. Paper presented at International Society for Teacher Education. Stellenbosch, Western Cape, South africa. 22-28 April 2006. 

Salameh, E-K. (2006). Teaching through mother tongue. Paper presented at Opportunities and challenges for education in the multicultural city. International conference in Malmö, Sweden, 17-19 May, 2006.

Bouakaz, L., Drakenberg, M. & Tvingstedt, A-L. (2007). Different models of bilingual education in Arabic and Swedish. Paper presented at Citizenship Education in Society - A challenge for the Nordic countries. CiCe Conference (Childrens Identity and Citizenship in Europe), Malmö, Sweden, 4-5 October, 2007.

Drakenberg, M., Salameh, E-K., Morgan, E. & Tvingstedt, A-L. (2008.) From Teaching to Learning. Paper presented at the EERA Conference in Gothenburg, 10-12 September, 2008.

Jansson, E. (2008). Tvåspråkig undervisning - för och emot. En argumentations- och diskursanalys av en debatt i Sydsvenska dagbladet. C-uppsats, IMER. Malmö: Malmö högskola, Kultur och samhälle.

Sandell, A. (2008). Elevperspektiv på lärare med utländsk bakgrund i den svenska skolan. En inledande kvalitativ studie med arabisktalande elever. Redovisning till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Obeid, N. (2009). Tvåspråkig undervisning ur skolledarskaps- och elevperspektiv. En kvalitativ studie om tvåspråkig undervisning inom grundskola. Examensarbete. Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Tvingstedt, A-L., Drakenberg, M. & Morgan, E. (2009). Ett försök med tvåspråkig undervisning på arabiska och svenska. Rapporter om utbildning. Malmö: Malmö högskola, Lärarutbildningen (uu).

Description in English

In Sweden more than 1.5 million people have immigrant backgrounds and most of them are living in the larger cities. Language minority students represent 51% the total school population in Malmö, a number continuously increasing. While over 40 languages are represented among these pupils the largest language group is the Arabic speaking. In Malmö the segregation is a major problem and some schools have 75-100% language minority students in the classrooms. Government statistics show that achievement levels among many minority students are significantly below average. For these students learning Swedish is a necessity not only for becoming socially integrated into the life of the school and the community at large, but also for academic success in school and ultimately for economic survival and wellbeing in adulthood. In order for the schools to adjust their teaching and adapt to the needs of these pupils a solution often advocated is to offer them an increasing part of the education in their first language.

The research problem to be explored in this longitudinal study focuses on the implementation of different organisational models of bilingual education in Swedish and Arabic and on the impact of these educational models on the children’s language development and acquisition of knowledge, related to relevant background variables as well as to societal context. Bilingual education has previously been organized along different lines, often, however, lacking a long-termed approach as well as analyses of which model results in what outcomes. In the study different models of organization developed in schools with a large body of Arabic speaking pupils are described, and their influences upon the students’ acquisition of the two languages, and upon their cognitive and social development are analyzed. Also the teachers’ and the principals’ decisions and designs of teaching are monitored. Information is collected by a variety of data instruments in order to penetrate research issues from different perspectives and by using the longitudinal method a narrow picture of the students’ development can also be given.

Senast uppdaterad av Magnus Jando