Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ofrivilligt utskrivna från läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

Kontaktperson: Bengts Svensson
Ansvarig: Bengt Svensson
Medarbetare: Magnus Andersson, Infektionskliniken, Malmö, Mats berglund, Lunds universitet, Camilla Wallin, Lunds universitet, Anders Håkansson och Lunds universitet
Samarbetspartner: Lunds universitet
Finansiär: Mobilisering mot narkotika
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-12-31
Forskningsprofil: Hälsa och sociala villkor i ett livsförloppsperspektiv
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete
Ämne: Samhällsvetenskap

Projektet avser att undersöka hur det går för patienter som skrivs ut från läkemedelsassisterad underhållsbehandling (LAB) med metadon eller subutex från Beroendecentrum vid UMAS i Malmö eller från Process, Malmö. Studien har en kvalitativ inriktning och lägger tonvikt på att undersöka patienternas överlevnadsstrategier och kartlägga förändringar i deras livssituation.

Frågeställningar:
Hur ser patienternas aktuella situation ut avseende psykisk och fysisk hälsa, missbruk, boende, relation till personligt nätverk?
Vilka förändringar föreligger jämfört med tiden i LAB?
Hur beskriver patienterna orsakerna till utskrivningen?
Vilka vårdinsatser har patienterna erbjudits under utskrivningstiden?
Hur beskrivs utskrivningsorsakerna i journalerna?
Vilka förändringar av behandlingen föreslår patienterna för att minska utskrivningarna?

Genom studien erhålls kunskap om hur ofrivilliga utskrivningar ur underhållsbehandling påverkar patienternas hälsa och livsföring. Studien belyser de konsekvenser som utskrivningen får för den enskilde och vilka behov som utskrivna patienter har efter utskrivninge. Tidigare internationell forskning visar påtagligt negativa hälsoeffekter för patienterna, inklusive dödsfall. Om denna studie visar liknande resultat kan den bidra till att Socialstyrelsen ser över sitt regelverk och att vårdens huvudmän organiserar alternativa hjälpinsatser för de patienter som inte förmår att följa underhållsprogrammens regelsystem och att vården bättre än nu väger in dessa patienters önskemål.

Senast uppdaterad av Magnus Jando