Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända studenters behov av utbildning – möjligheter och hinder

Kontaktperson: Birgitta Nordén
Ansvarig: Birgitta Nordén
Samarbetspartner: Helen Avery, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, Högskolan för Lärande och Kommunikation HLK, Jönköping
Finansiär: Malmö högskola
Tidsram: 2016-06-10 -- 2017-03-31
Fakultet/institution: Fakulteten för lärande och samhälle, Natur-miljö-samhälle
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://mah.se/utb/siseme

En kartläggning görs utifrån regelverk nationellt och internationellt. Förutsättningar för att ge kurser och utbildningar, som motsvarar flyktingars behov och livssituation undersöks. Förslag och strategier arbetas fram.

En rad initiativ har påbörjats i Europa för att undersöka vilka åtgärder som behövs för att bättre möta utbildningsbehovet på högskolenivå bland nytillkomna flyktingar. Förslag omfattar bland annat särskilda stipendier, ändringar i formuleringen av inträdeskrav, eller upprättandet av ett kursutbud på engelska. I Sverige avser flera initiativ att påskynda inträdet i arbetslivet för de nyanlända. Validering i högre utbildning är en fråga som kräver särskild uppmärksamhet, liksom frågan om hur kvalificerade flyktingar kan få sin yrkeskompetens erkänd och anpassad till svenska krav. Bedömning av meriter och erkännandet av tidigare studier är också en nyckelfråga för antagning av studenter baserat på diplom erhållna i deras ursprungsland.

Projektet Nyanlända studenter undersöker förutsättningarna vid Malmö Högskola både avseende antagningen och avseende möjligheterna att erbjuda skräddarsydda kurser, anpassade till behoven hos flyktingar i regionen. Såväl pedagogiska som administrativa konsekvenser av tänkbara åtgärder och insatser kommer att undersökas.

Description in English

Across Europe, higher education institutions are currently investigating how to better address the higher education needs of refugees. Initiatives notably include special student grants, waiving certain entrance requirements, or offering courses in English alongside the national languages. In Sweden, several initiatives aim to accelerate the insertion of newly arrived refugees into working life. Particular attention is devoted to validation in higher education, and the question of how qualified newcomers can convert their qualifications to Swedish requirements. Recognition of refugees’ prior qualifications is also a crucial point with respect to admissions based on secondary or post-secondary diplomas obtained in the country of origin. 

The project Newly arrived students aims to examine the conditions existing at Malmö University both with respect to procedures of admission, as well as possibilities for offering tailored courses adapted to needs among the refugees in the region. The pedagogical implications of providing education to these student populations will be explored, as well as administrative aspects the measures might entail. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando