Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nyanlända flyktingfamiljer i etableringsprocessen och deras upplevelse av hälsa

Kontaktperson: Elisabeth Mangrio
Ansvarig: Elisabeth Mangrio
Medarbetare: Slobodan Zdravkovic och Elisabeth Carlson
Samarbetspartner: Länsstyrelsen Skåne
Finansiär: AMIF
Tidsram: 2016-09-01 -- 2017-12-31
Forskningscentrum: Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Fakultet/institution: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap

Beskrivning av projektet på svenska:

Migration överlag men speciellt ofrivillig migration är en känd faktor som kan orsaka psykologisk stress. Människor som flytt från sitt hemland, har nästan alltid levt under svår stress innan flykten och flykten kan även ha innehållit svårigheter och hot. Tidigare studier har visat att det finns olika faktorer som påverkar nyanlända flyktingars etablering i det nya landet. Detta är faktorer såsom traumatiska händelser i hemlandet och hur detta har påverkat individen både till den fysiska hälsan såväl som den psykologiska hälsan. Sedan kan även den sociala miljön i det nya landet påverka hur väl etableringen går för individen. Vidare så har det visat sig att ekonomiska problem, upplevelse av diskriminering samt språksvårigheter är stora utmaningar för nyanlända flyktingar i början av vistelsen i det nya landet.

Etableringsprocessen påbörjades 2010 i Sverige och innebär en process där alla nyanlända flyktingar som beviljats uppehållstillstånd ska erhålla en etableringsplan för det första året. Syftet med denna process är att erbjuda stöd och insatser till nyanlända flyktingar och att därigenom kunna hjälpa dem till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden i Sverige. I denna process är syftet att tillvarata individens resurser i form av arbetslivserfarenhet och utbildning från hemlandet. Eftersom utbildningsnivån för nyanlända flyktingar idag är lägre jämfört med flyktingar som kom till Sverige för 15 år sedan, bidrar detta till större svårigheter att få dem i arbete. Mellan 2010-2012, hade endast 4 procent av alla nyanlända i etableringsprocessen erhållit arbete. Samtidigt som föräldrarna ska delta aktivt i processen så ska barnen etableras i förskolor och skolor vilket kan medföra slitningar i familjen med negativ påverkan på hälsan som följd.  Eftersom hälsa är en viktig faktor för att kunna integreras och etableras på arbetsmarknaden är det av vikt att studera hälsotillståndet hos nyanlända familjer. Dessa frågor är av vikt för de enskilda individerna men har även betydelse på samhällsnivå.

Syftet med denna studie är att undersöka hälsotillståndet för nyanlända flyktingfamiljer som fått beviljat uppehållstillstånd och som befinner sig i etableringsprocessen.

 

Description in English

Beskrivning av projektet på engelska:

Migration, in particular involuntary migration, is known to be factors that causes mental stress. The situation that has surrounded the families while escaping their home countries has often contributed with its many stress factors. Earlier studies have shown that there are different factors related to how well newly immigrants establish themselves in the new country. These factors could be traumatic events and the effect on the physical and psychological wellbeing of migrating families and how these events have affected the family both physically and psychologically. Furthermore, after arrival to a new country, the social environment may affect how well families adjust to the establishing process. Problems with the economy, experiences of discrimination and learning a new language could be significant challenges for the refugee families to handle in the beginning of the establishment process.

The establishment process started in Sweden 2010 and is a process where newly arrived migrants with granted residence permits, get an establishment plan for the first year in Sweden. The aim of the establishment process is to offer support to facilitate a rapid entrance into the Swedish labor market. During this process, the aim is to utilize the individual`s resources which could be earlier working experiences or education from the home country. Since the educational level of the newly arrived migrants is lower today than 15 years ago contributing to increased challenges introducing migrants to the labor market. Between 2010-2012, only 4 percent of the newly arrived migrants that participated in the establishment process, had started to work in Sweden. As participation in the establishment process requires parents to be active partners, the simultaneous establishment of childcare and school start for children might provoke frustration and influence negatively on the health situation in the families. Health is an important factor for integration and establishment to the labor market in Sweden, thereby exploring health conditions for newly arrived immigrants is of importance. The issues raised are important for not only the individual, but also on a community level.

Therefore, the aim of this study is to investigate the health among newly arrived refugee families that have residence permit and that are in the establishment process.

 

Senast uppdaterad av Magnus Jando