Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya perspektiv på internationalisering av högre utbildning

Kontaktperson: Hedda Söderlundh
Finansiär: Postdokprogram för kvalitetsutveckling inom högre utbildning. Malmö högskola
Tidsram: 2011-11-01 -- 2013-10-31
Fakultet/institution: Centrum för kompetensbreddning, Kultur och samhälle
Ämne: Humaniora och religionsvetenskap

Dagens tilltagande internationalisering av samhället ställer nya krav på den högre utbildningen. För att möta utmaningarna har svenska universitet och högskolor påbörjat en internationaliseringsprocess som man kan läsa om i handlingsplaner och policydokument. Men hur ser egentligen den internationalisering som omtalas i handlingsplanerna ut i realiteten? När uppstår ett internationellt undervisningsklimat och vad är det som gör undervisningen just internationell?

I det planerade projektet vill jag öka kunskapen om internationalisering av högre utbildning och bidra till en konkretisering av begreppet. Internationalisering betraktas på många sätt som en självklarhet i policydokument och handlingsplaner, men ändå är det sociala möte som ligger bakom begreppet fortfarande outforskat.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att beskriva och förstå internationaliseringsprocessen så som den ser ut i undervisningen: När, var och hur skapas ett internationellt undervisningsklimat? Och hur ser ett sådant klimat ut? Vilken typ av kulturell kunskap utväxlas mellan studenter och lärare?

Resultatet har teoretisk betydelse för det interdisciplinära forskningsfält som undersöker kulturella och språkliga praktiker vid internationella universitet. Det har också praktisk betydelse för kvalitetsutveckling av högre utbildning.

Projektet kan sammantaget stärka Malmö högskolas internationalisering på hemmaplan och ytterligare profilera lärosätet som framstående inom området.

Description in English

New perspectives on internationalisation of higher education

The increasing internationalisation of society implies new demands for higher education. To meet the challenges, Swedish universities and colleges have initiated a process of internationalisation which is described in action plans and policy documents. But how is this internationalisation process enacted in real teaching situations? When is internationalisation achieved, and what makes the teaching international?

In my postdoctoral project at Malmö University, I wish to increase the knowledge of processes of internationalisation in higher education and contribute to a more precise understanding of the concept. Internationalisation is considered self-evident in plans of action and policy documents, but the social encounter behind different practices of internationalisation is not yet fully explored. The aim of the study is to describe and understand processes of internationalisation, as they become visible in lectures and teaching sessions: When, where and how is internationalisation achieved? What are the characteristics of such an internationalised practice? What sorts of intercultural knowledge, for instance, are exchanged between students and teachers?

The result of the project is of theoretical importance for the interdisciplinary research field on cultural and linguistic practices at the international university. Also, the project is of practical significance for quality development in higher education. The project can strengthen Malmö University’s ‘Internationalisation at home’ and further position the university as prominent in the area. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando