Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya medier som strategiskt profilområde

Kontaktperson: Bo Reimer
Ansvarig: Bo Reimer
Medarbetare: Jonas Löwgren, Per Linde, Richard Topgaard, Pelle Ehn, Anders Emilson, Per-Anders Hillgren, Erling Björgvinsson och Karolina Rosenqvist
Finansiär: KK-stiftelsen
Tidsram: 2009-01-01 -- 2010-06-30
Forskningsprofil: Nya medier
Forskningscentrum: MEDEA Collaborative Media Initiative
Fakultet/institution: Kultur och samhälle, Konst, kultur och kommunikation
Ämne: Tvärvetenskap
Hemsida: http://medea.mah.se/

Projektet är indelat i två delprojekt


Projekt 1: Kollaborativt medieskapande och cross-media
Syftet med projektet som helhet är att utveckla nya kunskaper, tjänster och produkter inom det medieområde där professionellt skapat material blandas med material skapat av amatörer (av människor som tidigare enbart var mediekonsumenter men som i allt högre utsträckning producerar och distribuerar eget material via Internet) och där olika medier i allt större utsträckning integreras med varandra, och ändrar funktioner. Projektet ger sig i kast med vad som skulle kunna ses som de viktigaste och mest omtumlande förändringsprocesserna över huvud taget inom dagens medielandskap, processer med betydelse för samhälle, näringsliv och akademi. För medieproducenter gäller frågan hur man ska förhålla sig till, och använda sig av, material skapat av amatörer. Det handlar om upphovsrättsliga frågor men också om att utveckla verktyg för integration av materialet och att på ett spännande och attraktivt sätt göra det tillgängligt för brukare. Frågan innefattar också hur man integrerar material som ligger i specifika mediearkiv, ägda av någon organisation eller något företag, med material som finns tillgängligt via nätet för vem som helst, och om att skapa möjligheter för att göra detta närmast oöverskådliga material överskådligt och användbart. Ännu en fråga är hur möjligheter kan skapas för grupper av människor att producera eget material och göra det tillgängligt inom gruppen men också för andra, t ex material skapat med hjälp av mobiltelefoner.

Projektet kommer inledningsvis ägna sig åt utveckling av gränssnitt för mobila medier, utveckling av nya sätt att använda sig av så kallade metadata för att göra det möjligt att mer meningsfullt använda sig av ett digitalt medieutbud samt utveckling av nya sätt för grupper av medborgare att tillsammans producera medier.

Projekt 2: Living Labs som modell för samproduktion
Liksom det föregående kommer även detta projekt ha ett fokus på innehåll – på utvecklingen av konkreta produkter, tjänster och produktioner – men också, och främst, ett mer metodologiskt syfte, nämligen utforskandet av en speciell modell för att bedriva samproduktion. Projektet bygger på vidareutvecklingar av Living Lab för Nya Medier i Malmö.

Description in English

The project is divided into two sub-projects


Sub-Project no. 1: Collaborative Media Production and Cross-Media
The objective of the sub-project is to develop new knowledge, new services and new products within the area of media where material created by professionals is mixed with material created by amateurs, an area within which different kinds of media increasingly become integrated with each other.

Sub-Project no. 2: Living Labs as a Model for Co-Production
This sub-project also has its focus on the creation of content – on the development of products, services and productions – but it also, primarily focuses on methodology, on the development of a specific model for the practice of co-production. It builds on the earlier project Living Lab for New Media in Malmö.

Senast uppdaterad av Magnus Jando