Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nordiskt nätverk: Kulturella perspektiv på skolans naturvetenskap

Kontaktperson: Professor Malin Ideland
Medarbetare: Helen Hasslöf
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Tidsram: 2012-11-01 -- 2014-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Fakultet/institution: Lärarutbildningen, Natur-miljö-samhälle
Ämne: Tvärvetenskap

Projektet syftar till att initiera och etbalera ett nordiskt nätverk för forskare med intresse för kulturella, sociala och politiska perspektiv på utbildning i naturvetenskap.

Forskningsfältet science education har länge präglats av ett forskningsintresse kring elevers naturvetenskapliga begreppsutveckling och intresse för naturvetenskapliga ämnen. Under de senaste åren har allt fler forskare fokuserat kulturella, sociala och politiska perspektiv på skolans naturvetenskap. Det handlar om att ställa frågor om vem som kan identifiera sig med skolans naturvetenskap. Det handlar även om att undersöka t.ex. hur genus, klass och etnicitet manifesteras i det naturvetenskapliga klassrummet och hur såväl kulturella normer som politiska ideologier präglar skolans naturvetenskap.

De nordiska forskare som intresserar sig för kulturella, sociala och politiska frågor i naturvetenskaplig utbildning är utspridda på olika institutioner. Mot bakgrund av detta vill vi starta ett nordiskt forskarnätverk för personer som intresserar sig för frågorna. Syftet med nätverket är att stärka befintlig och bygga upp ny forskning. Nätverket förväntas fungera som en plattform för att skriva gemensamma ansökningar om gemensamma forskningsprojekt och vetenskapliga artiklar. Tanken är också att internationellt erkända forskare ska bjudas in till nätverksträffarna. Nätverket kommer därmed fungera både som nordisk gemenskap och som plattform för internationellt utbyte.

Följ nätverket på CPSSEs hemsida.

Description in English

This is a project that aims at initiating and establishing a Nordic network for researchers interested in cultural, social and political perspectives on science education.

The research field science education has for a long time been characterized by an interest for students’ development of scientific concepts and attitudes to science. However, during the last years have several researchers focused cultural, social and political perspectives on science education. Focus has been e.g. on who can identify him/herself with school science and how gender, social class and ethnicity become manifested in the science classroom. Focus can also be on how cultural norms and political ideologies characterize and govern school science.

Nordic researchers interested in cultural, social and political issues concerning science education are spread on several different universities. Therefore we would like to establish a Nordic network for researchers interested in the perspectives. The aim with the network is to strengthen existing research as well as startup new research. The network is expected to work both as platform for writing common applications as well as for writing scientific papers. Internationally established researchers will also be invited to network meetings.
Therefore it will both work as a Nordic community and a platform for international exchange.

Follow the network on CPSSE's website

Senast uppdaterad av Magnus Jando