Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nordisk komparativ analys av riktlinjer för kvalitet och innehåll i förskola

Kontaktperson: Ann-Christine Vallberg Roth
Ansvarig: Ann-Christine Vallberg Roth
Finansiär: Kunnskapsdepartementet har handhaft och Nordiska Ministerrådet, den tidigare Nordiska rådgivningsgruppen för skolfrågor (NSS) har initierat och finansierat projektet
Tidsram: 2013-02-01 -- 2013-12-31
Forskningsprofil: Utbildningsvetenskap
Forskningscentrum: Centrum för professionsstudier (CPS)
Fakultet/institution: Lärarutbildningen
Ämne: Tvärvetenskap

Syftet med projektet är att vidareutveckla kunskap om likheter och skillnader i nordiska bindande och vägledande riktlinjer för innehåll och kvalitet i förskola Studien är av beskrivande och jäm­förande karaktär och arbetet utgår från en forskningstradition kopplad till läroplansområdet – curriculum­studier. I den komparativa analysen framträder både variation och likriktning gällande innehålls­konstruktio­n. Kvalitet uttrycks och kan tolkas bli operationaliserat både som struktur och process. I förhållande till resultat kan kvalitet främst tolkas vara inriktat på verksamhet, men också på individ. Kvalitet är genomgående relaterat till lärande (livslångt lärande) och är mer linjärt och målrationellt än icke-linjärt. Vidare leder kvalitets­inriktningen till att ansvar för utvärdering, bedömning och registrering kommer i förgrunden. Kvalitet operationaliseras i grunden genom registrering och bedömning. Det är sammantaget mer spår av Edu än Care – mer helhetssyn på lärande, livslångt lärande, än helhetssyn på barn. Nyckelord: Förskola, innehåll, kvalitet, norden, riktlinjer

Description in English

Abstract: The article is based on a project intended to further develop understanding of similarities and differences in Nordic binding guidelines and non-binding guidance for content and quality in early childhood education. The study is of a descriptive and comparative nature and the process is based on a research tradition connected to curriculum studies. Both variation and standardisation emerge in the comparative analysis with regard to content construction. Quality is expressed and may be interpreted as operationalised as both structure and process. In relation to the study results, quality may be interpreted as primarily oriented towards institutions, activities and secondarily towards individuals. Quality is consistently related to learning (lifelong learning) and is more linear and oriented towards goal-rationality than non-linear. Keywords: Preschool, ECE, content, quality, Nordic, guidelines.

Rapport på svenska i Nordiska ministerrådets publikationsserie
Artikel på engelska i tidskriften Nordic Early Childhood Education Research

Senast uppdaterad av Magnus Jando